• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Program StudiówStudia na kierunku Historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych można realizować w formie studiów dziennych profilu ogólnoakademickim. Studia są trzystopniowe. Stopień pierwszy trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem licencjatu. Stopień drugi trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem magisterium. Stopień trzeci to tzw. studia doktoranckie, które służą przygotowaniu dysertacji  doktorskiej.

Dzięki studiom historycznym pierwszego stopnia, absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski, historii powszechnej i dziejów Pomorza. Kierunek wyposaża absolwenta w szerokie umiejętności w tym podstawowe elementy warsztatu naukowego, pozwalające na samodzielną analizę i opracowanie różnego rodzajów źródeł i tekstów kultury. Absolwent w trakcie studiów  zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej w poszczególnych epokach historycznych. Zakres podstawowego wykształcenia absolwenta jest poszerzony w istotny sposób dzięki uczestnictwu w zajęciach w wybieranych w trakcie studiów specjalnościach: Pomorskie dziedzictwo kulturowe i Archiwistyka oraz w wybieranych modułach monograficznych: Religie i kościoły, Podstawy kultury europejskiej, Obyczaj i życie towarzyskie, W kręgu idei politycznych.

Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia, absolwent posiada rozszerzone umiejętności i wiedzę uzyskaną na studiach stopnia pierwszego, tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności naukowej (Specjalność nauczycielska, Muzealnictwo i bronioznawstwo, Humanistyka cyfrowa) oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

Zakres wykształcenia absolwenta pozwala na podjęcie pracy w archiwach, wydawnictwach, szkołach objętych systemem oświaty oraz kontynuowania nauki na studiach doktoranckich w zakresie historii oraz pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy, poszczególnych specjalności może służyć absolwentowi do pełnienia roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych, będzie mógł również pełnić funkcje związane z analizą danych w oparciu o nowoczesne techniki. Zdobyte kwalifikacje sprzyjać będą także uzyskaniu zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy dziedzictwa kulturowego oraz w mediach zajmujących się tą problematyką, a także w muzeach, bibliotekach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym. 

Studia Stacjonarne:
 • 3. Stopień:  [Plan]
 •