Jubileusz prof. Janusza Farysia - 15.IV.2009

  • Drukuj

Jubileusz 70. urodzin Profesora Janusza Farysia

 

W dniu 15 kwietnia w Sali Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego obchodziliśmy jubileusz 70. urodzin Profesora Janusza Farysia.

Wielce Szanowny Jubilat przyszedł na świat 13 kwietnia 1939 roku w Maleni w parafii Buczek, powiat Łask. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łasku wahał się między służbą wojskową a studiami historycznymi. Wybrał Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w latach 1957-1962 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Tam mógł rozwijać swoją pasję, mieć styczność z elitą intelektualną nauki polskiej m.in. profesorami Gerardem Labudą, Henrykiem Łowmiańskim i z najważniejszym, późniejszym mentorem, promotorem pracy magisterskiej, doktorskiej oraz przewodu habilitacyjnego Januszem Pajewskim. Pod okiem Mistrza Pajewskiego Janusz Faryś zdobywał pierwsze doświadczenia badawcze, które zaowocowały doskonałą pracą magisterską pt. Konflikt Naczelnika Państwa z Sejmem Ustawodawczym. Praca ta ukazała się w Dziejach Najnowszych. Rozwinięciem pasji badawczych był obroniony w 1970 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza doktorat pt. Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Francji 1918-1926.  Po dokonaniu gruntownej kwerendy źródłowej do badań nad dziejami II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza nad problematyką polskiej polityki zagranicznej. Janusz Faryś napisał  pracę habilitacyjną pt. Stanowisko polskich legalnych ugrupowań politycznych wobec polskiej polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej. Efektem pracy było nadanie tytułu doktora habilitowanego przez Radę Naukową Instytutu Historii UAM w kwietniu 1979 roku. W uzupełnionej formie rozprawa habilitacyjna ukazała się drukiem pt.  Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939. Od lutego 1971 roku Profesor Janusz Faryś zamieszkał w Szczecinie, rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Rolniczej a od 1 października 1978 pełnił funkcję pracownika naukowego Politechniki Szczecińskiej.

1 lipca 1981 roku otrzymał stanowisko kierownika Zakładu Historii Polski i  Powszechnej XIX wieku. Od 1985 roku do dziś związany jest szczególna więzią z Uniwersytetem Szczecińskim. Na swojej ukochanej uczelni pełnił następujące funkcje wicedyrektora Instytutu Historii (1989-1990), prorektora ds. organizacji i rozwoju (1990-1993), prorektora ds. kształcenia (1993-1996), dyrektora Instytutu Historii (1997-2002). Od lutego 1991 roku Jubilat został mianowany profesorem nadzwyczajnym, 10 czerwca 1992 otrzymał z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy tytuł profesora. W lutym 1995 roku został mianowany profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Szczecińskim. Następnego roku wybrano Go do Komitetu Nauk Historycznych Państwowej Akademii Nauk. Od lat należy do Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Naukowego. W 2003 roku odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

Zainteresowania naukowe Profesora Farysia koncentrują się na kilku głównych płaszczyznach. Problematyka wewnętrzna II Rzeczpospolitej, dzieje polskiej polityki zagranicznej do wybuchu II Wojny Światowej oraz badania nad polską myślą polityczną i historia wojskowości. W wymienionych dziedzinach Profesor wpisał się w historię polskiej nauki następującymi publikacjami Gabinety II Rzeczypospolitej, Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno ustrojowej 1918-1939. Na uwagę zasługują też biografie Edwarda Dubanowicza i Stanisława Strońskiego. Wypromował kilkuset magistrów oraz dwanaścioro doktorów,  był recenzentem prac habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

            Jubileusz rozpoczął się od przywitania Profesora pieśnią legionów My Pierwsza Brygada. Mowę powitalną wygłosiła Pani Dziekan Barbara Kromolicka. Mogliśmy usłyszeć o zasługach i dokonaniach Jubilata. Na uroczystość przybyli m.in. Magnificencja Rektor profesor doktor habilitowany Waldemar Tarczyński, Dyrektor IHISM profesor Adam Makowski, prodziekan doktor Henryk Walczak, Prorektor ds. kształcenia profesor doktor habilitowany Edward Włodarczyk oraz cała kadra naukowa IHISM. Na tak wspaniałej uroczystości nie mogło zabraknąć gości i przyjaciół spoza Uniwersytetu Szczecińskiego. Przybyli m.in. Aleksandra Kosicka-Pajewska, Wojciech Wrzesiński, Waldemar Łazuga, Przemysław Hauser, Karol Olejnik, Andrzej Bałaban, Piotr Niedzielski, Ryszard Tomczyk oraz wielu innych zacnych gości, których nie sposób wszystkich wymienić.

Uroczystość prowadzona była przez Panią Prodziekan Urszulę Chęcińską. Cały jubileusz przebiegał w uroczystej atmosferze. Zgromadzeni mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą historię życia Janusza Farysia uwiecznioną na fotografiach. Szereg mów gratulacyjnych rozpoczął Waldemar Tarczyński, który swoją osobą reprezentował całą społeczność akademicką US i w jej imieniu złożył Jubilatowi gratulacje i życzenia. Zakończeniu mowy towarzyszyło uroczyste wręczenie kwiatów i upominków przez rektora i prorektorów US. Potem głos zabierali Adam Makowski i Adam Wątor (uczeń i pierwszy profesor Profesora). Mowy gratulacyjne były przerywane wyświetlaniem materiałów filmowych, na których zarejestrowano rozmowy z wieloletnimi przyjaciółmi Janusza Farysia. Mogliśmy usłyszeć relacje Edwarda Włodarczyka, Józefa Stanielewicza, Adama Wątora oraz Tadeusza Białeckiego. Przybliżono nam postać Profesora, jakiej nie znaliśmy. Opowiadano liczne anegdoty z czasów studenckich oraz z życia prywatnego Jubilata. W imieniu władz miasta życzenia i gratulacje złożył przewodniczący Rady Miasta Szczecina Bazyli Baran. Wszyscy, którzy zabrali głos mówili o pierwszym spotkaniu z Profesorem i o tym jak ważną postacią jest w ich życiu. Na sam koniec głos zabrał Dostojny Jubilat. Jak zawsze skromny, dziękował wszystkim przybyłym, zwrócił uwagę iż spłaca ,,dług wdzięczności” wobec tych, którzy nauczyli Go być tym kim teraz jest. Wspominał swoich byłych nauczycieli i przyjaciół Marka Baumgarta, Eugenię Brzosko, Henryka Lesińskiego i oczywiście swojego mistrza Janusza Pajewskiego. Profesor podkreślił swoją więź z US słowami ,,mój uniwersytet’’, na którym ma godnych, wychowanych przez siebie następców Adama Wątora, Henryka Walczaka i Tomasza Sikorskiego.

            Spotkanie z Profesorem w Sali Rady Wydziału zakończyło składanie życzeń i gratulacji przez przybyłych gości. Po części oficjalnej zgromadzeni przenieśli się na uroczysty bankiet.

Niezmiernie trudno jest nie pominąć niczego w relacji z tak wspaniałej uroczystości tak czcigodnej i wielce zasłużonej postaci, jaką jest Janusz Faryś. Warte podkreślenia jest uczestnictwo w jubileuszu kilku pokoleń wychowanych przez Profesora. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca uczniami Mistrza.

Organizatorzy zadbali o wspaniałą oprawę, na jaką niewątpliwie zasłużył Jubilat. Podczas całej uroczystości asystowali Profesorowi dwaj studenci w strojach żołnierzy z armii generała Andersa.

Z okazji Jubileuszu 70-tych urodziny Janusza Farysia wydane zostały studia pt. W kręgu idei, polityki i wojska.

Podsumowując miała miejsce wspaniała uroczystość ku czci Wspaniałego Człowieka.

 

Życzymy stu lat Mistrzu!    

 

Jarosław Bojar, Piotr Taraszkiewicz