• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Spotkanie z ambasadorem Ukrainy-25.X.2010

25 października 2010 roku Uniwersytet Szczeciński miał zaszczyt gościć Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Markiana Malskiego. Gość przybył na zaproszenia Zakładu Studiów Wschodnich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US. Ambasador wygłosił w języku polskim wykład pt. „Główne kierunki polityki zagranicznej Ukrainy a możliwości współpracy polsko – ukraińskiej”. Poza studentami zainteresowanymi tą tematyką w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni oraz kadra naukowa. Słowo wstępne wygłosił i spotkanie poprowadził prof. Andrzej Furier – organizator spotkania. Profesor zwrócił uwagę na kwestię traktowania Ukrainy na arenie międzynarodowej w sposób przedmiotowy, a nie podmiotowy. Ocenił negatywnie tę praktykę. Ukraina jako państwo suwerenne, o znacznym terytorium, powinna być równoprawnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, o czym niektórzy wydają się zapominać.

            Ambasador rozpoczął prelekcję od przedstawiania sytuacji wewnętrznej Ukrainy. Sytuacja gospodarcza tego państwa w ostatnim czasie poprawiała się. W 2010 roku wzrósł wskaźnik PKB oraz eksport. Wznowiono także współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Dyplomata stwierdził, że Ukraina dąży do demokratyzacji i europeizacji. Tegoroczne wybory prezydenckie zostały przeprowadzone zgonie ze standardami demokratycznymi, co potwierdzili niezależni obserwatorzy. Pomimo zmiany ekipy rządzącej ideały Pomarańczowej Rewolucji są nadal aktualne.

            Markian Malski w swoim wystąpieniu przedstawił ponadto trzy główne kierunki polityki zagranicznej Ukrainy. Rozpoczął  od kwestii współpracy Ukrainy z Unią Europejską, podkreślając, że integracja europejska jest priorytetem polityki zagranicznej tego państwa. Pierwszym krokiem na tej drodze miałoby być stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską oraz włączenie tego kraju do strefy wolnego handlu, co w dłużej perspektywie miałoby doprowadzić do wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ambasador podkreślał, że wybór na Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza nie świadczy o zmianie kierunku polityki zagranicznej na prorosyjską. Pierwsza wizyta zagraniczna do Brukseli nowowybranej głowy państwa wskazuje, że Ukraina nie zamyka się na Europę. 

            Drugim zagadnieniem poruszonym w trakcie wykładu były relacje Ukrainy z NATO. Ambasador zaakcentował konieczność współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wobec braku zgody Francji i Niemiec, przystąpienie Ukrainy do NATO nie jest aktualnie możliwe. Ukraina nie jest jeszcze gotowa do wstąpienia do Sojuszu. Nie wyklucza to jednak doraźnej współpracy z tą organizacją.

            Trzecią kwestią, na którą zwrócił uwagę prelegent, były stosunki rosyjsko – ukraińskie. Ambasador wskazywał, że Rosja jako największy sąsiad Ukrainy zajmuje ważne miejsce w jej polityce zagranicznej. Ukrainie zależy na utrzymywaniu przyjaznych stosunków z Rosją. Współpraca z Federacją Rosyjską nie przekreśla jednoczesnej współpracy z Unią Europejską. Stosunki międzynarodowe są tak dynamiczne, że trudno jest przewidzieć jak będą się rozwijać, dlatego też nie można uzyskać prostych odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku ma podążać Ukraina.

            Ambasador podkreślił także wagę stosunków polsko – ukraińskich. Według niego wolna Ukraina nie może istnieć bez wolnej Polski, a wolna Polska bez wolnej Ukrainy. Oba państwa są partnerami strategicznymi i realizują politykę dobrego sąsiedztwa. Obecnie współpraca ma charakter bardziej praktyczny, niż deklaratywny. Organizowane są liczne spotkania na różnych szczeblach. Stosunki polsko – ukraińskie obejmują nie tylko współpracę polityczną, ale również gospodarczą i kulturalną.

Podsumowując swoje wystąpienie, Ambasador stwierdził, że Ukraina biorąc pod uwagę swoją rację stanu ma być przede wszystkim proukraińska, a nie prorosyjska czy proeuropejska. W swojej polityce zagranicznej powinna kierować się przede wszystkim dobrem  swoich obywateli, a nie upodobaniami innych państw.

Spotkanie cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród studentów i pracowników naukowych, co wskazuje, że zainteresowanie tematyką wschodnią na Uniwersytecie Szczecińskim jest żywe i ciągle rośnie, dlatego też warto je rozwijać. Niejako w odpowiedzi na nie, a także ze względu na wartościowy materiał badawczy, jaki stanowią państwa Wschodu prof. Andrzej Furier zainicjował działania zmierzające do utworzenia w niedalekiej przyszłości Katedry Studiów Wschodnich, w miejsce funkcjonującego obecnie w ramach wydziału Zakładu Studiów Wschodnich. 

 

Michał Romańczuk