• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja naukowa:Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polsce i na świecie od XVII do XXw

KONFERENCJA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO „Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polsce i na świecie od XVII do XXI wieku”. Szczecin, 10 XI 2008r.

 

 

 

10 XI 2008r. w Sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się Konferencja naukowa IHiSM US „Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polce i na świecie od XVII do XXI wieku.” Konferencja stanowiła część Uroczystość z okazji 10-lecia Samorządów Województw RP, które odbyły się z okazji XV  ZGROMADZENIA  OGÓLNEGO ZWIĄZKU  WOJEWÓDZTW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ.

 

Właściwe obrady konferencji poprzedził panel dyskusyjny pod przewodnictwem prof. Adama Makowskiego. Wprowadzeniem do obrad było wystąpienie Michała Łuczaka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Słowo inauguracyjne wygłosił prof. Jerzy Regulski – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współtwórca reformy samorządowej, b. pełnomocnik rządu d.s. reformy samorządowej. Prof. Regulski w bardzo interesującym wystąpieniu, które stało się inspiracją do późniejszej dyskusji panelowej, dokonał bilansu funkcjonowania 10 lat reformy samorządowej w Polsce, ujawniając także kulisy powstawania i najważniejsze założenia reformy. W dalszej części panelu dyskusyjnego można było usłyszeć ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, który przedstawił wizje rozwoju infrastruktury lokalnej. W szczególności minister Grabarczyk podkreślał znaczenie przekazania kolei regionalnych samorządom w kontekście wzrostu szybkości, komfortu i bezpieczeństwa połączeń kolejowych. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski dokonali omówienia polityki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu zachodniopomorskiego w kontekście polityki rolnej oraz nadzoru weterynaryjnego. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego dokonali bilansu reformy samorządowej z punktu widzenia władzy lokalnej regionów małopolskiego i mazowieckiego.

 

            Zakończeniem panelu była burzliwa dyskusja m.in. z udziałem Prezydenta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego odnośnie całokształtu reformy samorządowej w Polsce po 1989r. podczas której wskazywano na konieczność dokonania zmian odnośnie szczebla samorządu wojewódzkiego, szczególnie wzmocnienia władzy sejmików wojewódzkich. Najpilniejszym postulatem w opinii dyskutantów jest reforma szczebla powiatowego zgodnie oceniania jako najmniej udana część reformy samorządowej. W związku z tym podkreślano konieczność ponownego określenia prerogatyw powiatów oraz środków ich finansowania lub nawet ich likwidację i przejęcie ich zadań przez gminy. Marcin Święcicki – b. prezydent Warszawy podkreślił, że takie rozwiązanie pozwoliłoby na multiplikowanie środków przekazywanych obecnie gminom a więc na skuteczniejsze wykonywania zadań najniższego szczebla samorządu. 

 

            Właściwą cześć konferencji IHiSM prowadzoną przez zastępcę dyrektora IHiSM US dr Radosława Skryckiego, organizatora spotkania, w jej pierwszej odsłonie (Samorząd w historii powszechnej) rozpoczęło wystąpienie Marcina Kuleszy (Uniwersytet Szczeciński), który przedstawił działalność Kazimierza Studentowicza (ekonomisty, publicysty, działacza ruchu chrześcijańsko-społecznego, związanego przed 1939r. z „Buntem Młodych”/”Polityką” Jerzego Giedroycia, członka Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”) w odniesieniu do koncepcji samorządności i decentralizacji władzy w Polsce do 1989r. Kolejne wystąpienia zaprezentowane przez przedstawicielki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku poświęcone były rozwiązaniom samorządu terytorialnego w systemach politycznych Austrii, Szwajcarii oraz USA (Joanna Bąder „Samorząd w świetle konstytucji Republiki Austrii z 1920 roku”; Marta Krysiak „Analiza porównawcza samorządu w konstytucjach Szwajcarii  z 1874 i 1999 roku”; Beata Szczurzewska, „Samorząd w konstytucji USA”). Zamknięciem części związanej z ideą samorządu w Europie i na świecie było historyczne ujęcie decentralizacji władzy na przykładzie NRD dokonane przez  dr Tomasza Ślepowrońskiego z IHiSM US („Lokalne komórki SED jako substytut samorządu w NRD”).

 

Drugą część konferencji poświęconą Formom i ideom samorządności w Polsce XX – XXI w. rozpoczął Marcin Wasilewski (Uniwersytet Szczeciński) przedstawiając „Dzieje samorządu na podstawie konstytucji  II Rzeczpospolitej  (z uwzględnieniem ustawy scaleniowej)”. Rozwinięciem tematyki związanej w okresem Polski międzywojennej było wystąpienie Pawła Więckowskiego (Uniwersytet Szczeciński): „Konflikty polsko - ukraińskie na szczeblu samorządu terytorialnego na kresach wschodnich w latach 1935-1939” oraz mgr Przemysława Jastrzębskiego (doktorant IHiSM US): „Obóz narodowy wobec kształtu polskiego samorządu w okresie międzywojennym.” Wstępem do problematyki powojennej i współczesnej było wystąpienie Barbary Świtalskiej (Uniwersytet Szczeciński): „Kwestie samorządowe w dokumentach prawnych od 1944 (Statut tymczasowy rad narodowych, Manifest PKWN) do 1992 roku (Mała konstytucja).” Ostatnie wystąpienia stanowiły odniesienie do bieżącej sytuacji w kontekście rozwojowym polskiej samorządności. Monika Ogiewa (Uniwersytet Szczeciński) dokonała bilansu i oceny górnośląskiego modelu samorządności na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego („Górnośląski Związek Metropolitalny jak zalążek śląskiej metropolii”), natomiast Katarzyna Lebowiecka (Uniwersytet Szczeciński) przedstawiła ocenę zjawisk migracyjnych i imigracyjnych na Pomorzu Zachodnim  w referacie: „Cudzoziemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1999 – 2008. szkic o rozwoju społeczno – gospodarczym województwa zachodniopomorskiego.”

W słowie zamykającym konferencję Dyrektor IHiSM US prof. Adam Makowski podkreślił merytoryczną oraz warsztatową wartość spotkania dla młodych pracowników nauki uznając je za interesujące i cenne także dla starszych pracowników nauki w nim uczestniczących. Profesor Makowski wyraził także nadzieję, że tego typu spotkania, stanowiące w opinii Profesora, doskonałą możliwość do zaprezentowania potencjału naukowego IHiSM, staną się w najbliższym czasie regułą i na stałe wejdą do kalendarza naukowego Szczecina i regionu.

 

mgr Przemysław Jastrzębski

Doktorant IHiSM US