• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Krystian Maciej Szudarek


dr Krystian Maciej SzudarekZakład: Zakład Studiów Wojskowych
stanowisko: adiunkt
pokój: 080
telefon: 91 444 33 10
konsultacje: by appointment

 

 

Dr Krystian Maciej Szudarek ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską „Wielka Brytania wobec remilitaryzacji Niemiec w latach 1932-1935” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Baumgarta.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2004 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930)”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego – Kierownika Katedry Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Recenzentami pracy w przewodzie doktorskim byli  prof. zw. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN) i prof. zw. dr hab. Wojciech Rojek (Instytut Historii UJ). Dysertacja doktorska powstała w ramach realizacji grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych (1 H01G 031 18) i została uhonorowana nagrodą indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Krystian Maciej Szudarek prowadzi badania naukowe nad polityką zagraniczną i dyplomacją Wielkiej Brytanii w XX wieku, zagadnieniem rozbrojenia w stosunkach międzynarodowych oraz Ligą Narodów. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (1998, 2006, 2010, 2013, 2016). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 
Wykaz publikacji:


Monografia: 

Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 488, il. 96. 
Artykuły:

Brytyjsko-niemiecki układ morski z 18 czerwca 1935 roku, "Studia Maritima" 2017, vol. XXX, s. 151–189.

Brytyjscy laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w okresie międzywojennym – Austen Chamberlain (1925), Norman Angell (1933), Arthur Henderson (1934), Robert Cecil (1937)
, [w:] Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, red. Elżbieta Stadtm
üller, Jarosław Sadłocha, Marcin Różycki, Maria Głowacka, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2015, s. 97–136.

The British Government and the Naval Disarmament Conference in Geneva (1927), "Studia Maritima" 2014, vol. XXVII, no. 1, s. 87–151.

Dyplomacja niemiecka wobec kwestii powszechnego rozbrojenia po Locarno (1925/1926)
, "Res Historica" 2014, nr 37, s. 101–124.

Geneza brytyjsko-francuskiego '"kompromisu morskiego" z 1928 r.
, [w:] W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Tomasz Sikorski, Henryk Walczak, Adam Wątor, Wydawnictwo US, Szczecin 2009, s. 335–360.

Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926-1930), "Dzieje Najnowsze" 2005, R. XXXVII, nr 2, s. 139–148.

II gabinet Stanleya Baldwina wobec problemu rozbrojenia (listopad 1924 – kwiecień 1926), [w:] Z dziejów polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XX wieku, red. Andrzej M. Brzeziński, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, s. 72–101.

Próby uzgodnienia stanowisk Londynu i Paryża przed zwołaniem Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (styczeń-maj 1926 r.), "Acta Universitatis Lodziensis" 2002, Folia Historica 75, s. 43–65.

Stanowisko dyplomacji brytyjskiej wobec sprawy odroczenia pierwszej sesji Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie w 1926 r.
, "Acta Universitatis Lodziensis" 2001, Folia Historica 73, s. 25–45.

Geneza deklaracji londyńskiej z 3 lutego 1935 r., "Acta Universitatis Lodziensis" 2001, Folia Historica 70, s. 225–248.

Dyplomacja brytyjska wobec sprawy powołania Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1925)
, "Szczecińskie Studia Historyczne" 2000, nr 12, s. 121–148.

Referaty przedstawione na konferencjach naukowych:

 

Referat: Akt 5 listopada z brytyjskiej perspektywy
Konferencja: Akt 5 listopada 1916 roku. Konsekwencje dla Polski i Europy
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 4–5.11.2016

Referat: Brytyjscy laureaci pokojowej Nagrody Nobla w okresie międzywojennym – AustenChamberlain (1925), Norman Angell (1933), Arthur Henderson (1934), Robert Cecil (1937) Konferencja: Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15.11.2014

Referat: Brytyjsko-egipski układ sojuszniczy z 26 sierpnia 1936 r. Geneza, postanowienia i znaczenie
Konferencja: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 7.11.2014

Referat: Zbrojenia morskie Wielkiej Brytanii 1889–1914
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich: POLSKA – BAŁTYK – EUROPA
Sympozjum: Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 18.09.2014

Referat: Dyplomacja i strategia. Wielka Brytania wobec I wojny światowej na Bałkanach
Konferencja: I wojna światowa na Bałkanach 1914–1918
Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 30.06.2014

Referat: Franciszek Sokal – Stały delegat RP przy Lidze Narodów wobec problemów bezpieczeństwa i rozbrojenia (1926–1932)
Konferencja: Ministrowie Spraw Zagranicznych RP w 120 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci ministra spraw zagranicznych RP – Józefa Becka
Panel: Ludzie polskiej dyplomacji
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 23–24.04.2014

Referat: Polityka Wielkiej Brytanii w kwestii Niemiec w latach 1945–1949
Konferencja: Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej
Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 26–27.11.2009

Referat: Wielka Brytania i międzynarodowy kryzys 1939 r.
Konferencja: Rok 1939 – geneza i początek II wojny światowej
Instytut Zachodni, Poznań 9.09.2009

Referat: Polityka Wielkiej Brytanii wobec Zakaukazia w latach 1918–1921
Konferencja: Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Milicz 21–22.09.2007