dr hab.prof. US Renata Gałaj-Dempniak

  • Drukuj

dr Renata Gałaj-Dempniak
Zakład: Zakład Studiów Wojskowych
stanowisko: profesor nadzwyczajny
pokój: 131
telefon:
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje:
W pracy doktorskiej R. Gałaj-Dempniak przedstawiła Postać szlachcica-rycerza w kulturze Sarmatyzmu, poddając analizie życie mężczyzny pochodzącego ze stanu szlacheckiego. W dysertacji nie zabrakło miejsca na omówienie m. in. spraw związanych z ideologią szlachecką, rolą domu rodzinnego w kształtowaniu postaw społecznych, ubiorem szlacheckim, miejscem wojska i służby wojskowej w życiu szlachcica. W oparciu o zgromadzony do dysertacji materiał ukazała się książka poświęconą szlachcie średniozamożnej pt. Życie codzienne szlachty w epoce Sarmatyzmu. Przedmiotem zainteresowań naukowych dr Gałaj-Dempniak jest również wizerunek szlachty i wojska w oczach XVI-XVIII w. społeczeństwa, zawarty w utworach literackich tego okresu. Ponadto jest autorką artykułu o stosunku szlachty do wojny 30 letniej i protestantów. Podjęte ostatnio badania dotyczą sztuki wojennej Kozaków, mentalności szlachty, jej stosunku do wojny i okrucieństwa, działań podejmowanych przez instytucje państwowe w celu realizacji pożądanych z punktu widzenia państwa przedsięwzięć. W dorobku znajdują się prace poświęcone historii Pomorza i Szczecina (kultura i nauka, gospodarka, wojny) opracowane do Encyklopedii Szczecina. W pracy habilitacyjnej pt.Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej, Szczecin 2008 zostały przedstawione metody, techniki i okoliczności uprawiania propagandy militarnej w Rzeczypospolitej.

 

Lista publikacji
(bez sprawozdań, omówień, recenzji)

1998

Życie codzienne szlachty polskiej w epoce sarmatyzmu, Szczecin 1998

1999

Udział szlachty w życiu siedemnastowiecznego społeczeństwa polskiego w świetle twórczości Wacława Potockiego "Przegląd Zachodniopomorski", 1999, z. 1, s. 117- 119.

Stosunek społeczeństwa polskiego do wojny 30- letniej i protestantów na pograniczu polsko- pomorskim [w:] Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, red. H. Bronk i E. Włodarczyk, Szczecin 1999, s. 89- 100.

Wojsko w XVII wiecznych przysłowiach polskich zebranych przez Salomona Rysińskiego i Andrzeja Maksymiliana Fredrę [w:] "Szczecińskie Studia Historyczne", nr 12, 1999, s. 53- 67.

The sea as presented in the 17th century literary output of two noblemen: Marcin Borzymowski and Jan Chryzostom Pasek, "Studia Martima", vol. XII (1999), s. 5- 23.

2000

Sztuka wojenna Kozaków w Świetle pamiętników Szymona Okolskiego, "Szczecińskie Studia Historyczne", nr 13, 2000, s. 109- 123. Przydatność laudów sejmikowych do badań w zakresie historii wojskowości, referat przygotowany na konferencję w Kazimierzu Dolnym (14- 15 XII 2000).

Kalendarium historyczne Szczecina do 1945, oprac. Tadeusz Białecki, Renata Gałaj, "Kronika Szczecina 1999", Szczecin 2000, s. 239- 271.

88 haseł w II tomie Encyklopedii Szczecina, Szczecin 2000.

2001

Okrucieństwo wojenne w świetle pamiętników staropolskich [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, Poznań 2001, s. 125- 141.

2002

Problematyka wojskowa w twórczości Wacława Potockiego, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XL, 2002, s. 115- 128.

Wizerunek i szlak bojowy wojska Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z wojny moskiewskiej, referat wygłoszony na konferencji w Warszawie, 18- 22 czerwca 2001, zamieszczony w materiałach pokonferencyjnych, Napis, t. VIII, 2002 r.

Gdańsk as presented In selected poems of 16th and 17th century, "Studia Maritima", vol. XV (2002), s.5- 32.

Zamek w polskiej literaturze nowożytnej [w] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, pod red.M. Antonowicza, DiG, Warszawa 2002

2003

Wyprawa do Danii w świetle relacji Jana Chryzostoma Paska i Jakuba Łosia, [w:] Monumenta Manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003, s. 331-352.

Radziwiłłowie w piśmiennictwie politycznym okresu rokoszu Zebrzydowskiego, [w] Radziwiłłowie: obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2003

Encyklopedia Szczecina, Suplement 1, red. T. Białecki, Szczecin 2003, 25 haseł

                                                                    2006

Przydatność akt sejmikowych do badań w zakresie historii wojskowości, [w] Formuła Archetyp Konwencja w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum Nauk Dających poznać źródło historyczne Kazimierz Dolny 14- 15 XII 2000 r. Lublin- Radzyń- Siedlce 2006

                                                                    2007

Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, red. T. Białecki,Szczecin 2007, 13 haseł

                                                                   2008

Maszewo na starej widokówce (do 1945 roku), [w] Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, Szczecin 2008

Der Leuchtturm In Swinemünde auf deutschen Ansichtskarten herausgegeben vor dem Jar 1945, Studia Maritima, v. XXI, 2008

                                                                  2009

Czytelnictwo wśród szlachty w świetle pamiętników Stanisława Niezabitowskiego, Tadeusza Konopki i Antoniego Chrząszczewskiego, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 1, 2009

Bernikower -Tor i okolica na przedwojennych pocztówkach, [w] Rocznik Chojeński, nr 1, Chojna 2009

Historia Goleniowa zapisana na dawnej pocztówce(do 1945 r.), w: IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Spotkania z nauką w Goleniowie i Nowogardzie 14-16 maja 2009

Gryfino na widokówce do 1945 roku, [w]  red. Renata Gałaj-Dempniak, R. Skrycki, Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, Szczecin 2009

Misje pokojowe ONZ-kontrowersyjne narzędzie utrzymania pokoju?, Ogólnopolska konferencja Z tarczą czy na tarczy? Bezpieczeństwo Polski a Polska w bezpiecznym świecie. 9-10 kwietnia 2008 Szczecin, The European Student’s Association Szczecin

                                                               2010

Choroba i śmierć szlachty w świetle pamiętników i utworów literackich okresu XVI-XVII wieku, w: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. D. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010.

 

Migracje kobiet zamężnych w świetle pamiętników staropolskich pisanych przez szlachtę, w: Kobiety a procesy migracyjne, Warszawa 2010.

 

Dąbie na starej widokówce, w: Dąbie poprzez wieki, Szczecin 2010.

                                                                   2011
Motywy ornitologiczne na elewacjach szczecińskich kamienic i instytucji z okresu XIX i XX wieku, w: Szczecin i jego miejsca, red. K. Rembacka, Szczecin 2011.

Poprawianie historii-przypadek tuszowania historii w okresie wojny polsko-kozackiej, w: Damnatio memoriae e europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011.
 
                                                                      2012

Karta reklamowa elementem kształtowania postaw kobiet wobec organizacji pracy i unowocześnienia gospodarstwa domowego(do 1939), w: Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. K. Sierakowska, G. Wyder, Zielona Góra 2012.

Strach, przesąd, zabobony w mentalności szlachty polskiej w świetle pamiętników XVII-XVIII w., w: Tantum possumus, Quantum scimus, Szczecin 2012.

Kobieta na amerykańskim, angielskim i australijskim plakacie i ilustracji wojenne okresu I wojny światowej, Przegląd Zachodniopomorski, nr 2(2012), red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń (numer specjalny).

                                                                     2013

Postrzeganie sejmików przez szlachtę w epoce staropolskiej w świetle memuarów i utworów literackich, w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej. Studia pod red. A. Stroynowskiego,Warszawa 2013.

Budownictwo i gospodarka komunalna oraz Przemysł i spółdzielczość, w: Gryfice. Dzieje miasta, red. T. Białecki, Szczecin 2013.

Życie kobiet wschodniego i południowego pogranicza w XVI-XVII wieku-przyczynek do badań nad dziejami kobiety staropolskiej na ziemiach objętych zagrożeniem, w: Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, T. Pudłocki, K. Sierakowska, Warszawa 2013.

                                                                       2014


Takeshima Day-Dokdo Day, japońsko-południowokoreański spór o wyspy  Dokdo/Takeshima w mediach, w: Współczesna Japonia. Dylematy i wyzwania, red. J.Marszałek-Kawa, K. Skonieczka, Toruń 2014

Takeshima Day-Dokdo Day: the Japanese- South Korean Dispute over Dokdo/Takeshima Islands in the Media, w: The Asian values discourse-myths, paradoxes, perspectives, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2014

Takeshima Day-Dokdo Day: the Japanese-South Korean Dispute over Dokdo/ Takeshima Islands in the Media, w: Multi-vector politics in modern Asia, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Toruń 2014

Lokalne media wobec wydarzeń na Krymie w pierwszym kwartale 2014 r.(na przykładzie Krymskiej Agencji Informacyjnej i KRYMinfo), w: Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie,red. A. Wojtaszak, Szczecin 2014

Obraz stosunków polsko-japońskich w prasie japońskiej i na japońskich stronach internetowych, w: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI w., red.
K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2014

                                                                2015
Education for peace: the role of the Peace Boat in building a basis for agreement among Asian feuding countries, w: Aspects of contemporary Asia. Security and economy, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2015

Wychowanie dla pokoju-rola Peace Boat w budowaniu podstaw porozumienia pomiędzy zwaśnionymi państwami Azji, w: Bezpieczeństwo współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2015

"Merkuriusz Polski" jako źródło edukacji militarnej i politycznej szlachty, w: Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej, red. Andrzej Olejko, Paweł Korzeniowski, Oświęcim 2015.

Doświadczenia jednostek i społeczeństw w starożytności, jako argument w propagandzie staropolskiej, w: Elity w świecie starożytnym. Szczecińskie studia nad starożytnością, vol.III, red. D. Okoń. M. Cieśluk, Szczecin 2015, s. 399-417.

 Fukushima- problem skażonej żywności, w: Międzynarodowe implikacje awarii elektrowni atomowej w Fukushimie. Wybrane aspekty problemu, red. Gałaj-Dempniak R., Szczecin 2015, s.9-24.

Encyklopedia Szczecina, red. Białecki T., Szczecin 2015, opracowane hasła.

                                                               2016

Japoński Czerwony Krzyż w walce ze skutkami Fukushimy, w: Japonia widziana z polskiej perspektywy, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2016, s.150-173.

The Japanese Red Cross in the struggle against the effects of Fukushima, w: Political and security policy in Asia. Challenges, perspectives, implications, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2016, s.373-395.

Powinności żołnierskie w kazaniach ks. Fabiana Birkowskiego, w: Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, red. A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2016, s.283-294.

Stosunki polsko-japońskie w latach 2014-2016 [R. Gałaj-Dempniak, M. Pozorski], w: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2016, s. 304-338.
 
                                                2017
Trauma dzieciństwa w kinematografii chińskiej, w: "Wykluczeni" Ludzie marginesu w kinematografii światowej. Zbiór studiów pod red. M. Kowalskiego i T. Sikorskiego, Radzymin- Warszawa 2017, s. 255-274.

Problem uchodźców z japońskiej perspektywy,w: Prawo i kultura we współczesnej Japonii, red. J. Marszałek- Kawa, M. Bidziński, Toruń 2017, s.121-146.

The Refugee Issue from the Japanese Perspective, w: The Changing Role of Asia. Selected Curtural and Educational Aspects, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2017, s. 145- 172.
Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, t.2, red.A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, A. Smoliński, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2017

Stereotypy w życiu współczesnych narodów i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa na przykładzie Korei, Japonii i Chin, w: Wojna- Wojsko- Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki..., t.2, s. 659-683.

                                              2018
Prawa człowieka w Japonii w kontekście awarii elektrowni w Fukushimie i tsunami (obraz w mediach) w:Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, red. J. Marszałek- Kawa, M. Dahl, Toruń 2018, s.73-98