• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Edward Włodarczyk


stanowisko: profesor
pokój: 081
telefon: 444 33 11
e-mail: 
konsultacje:
Dysertację doktorską pt. Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914 prof. Włodarczyk obronił w 1977 roku (promotor - prof. B. Dopierała). Przewód habilitacyjny zamknął na Uniwersytecie Poznańskim im. A. Mickiewicza, zdając kolokwium w 1988 roku. Tematem rozprawy habilitacyjnej był Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914.

W artykułach naukowych prof. Włodarczyk skupił się na trzech zagadnieniach, tj.: dziejach przemysłu i procesie industrializacji w XIX-wiecznych Niemczech, uwzględniając na tym polu badawczym zasadniczo problematykę pomorską; dziejach miast, głównie portowych w XIX i XX wieku, i w końcu polityce i gospodarce morskiej Prus oraz w mniejszym stopniu Polski w XVIII-XX wieku. Szczegółowe zagadnienia przedstawione w artykułach dotyczyły rozwoju przemysłu stoczniowego, powiązań pomiędzy rynkiem pracy a rozwojem przemysłu. W publikacjach nie zabrakło też miejsca na omówienie życia miejskiego w takich ośrodkach jak Szczecin i Gdańsk. Na przykładzie tych miast zostały przedstawione zmiany w stratyfikacji społecznej oraz problemy adaptacji ludności wiejskiej do warunków życia miejskiego.

Odrębną tematykę artykułów stanowią zagadnienia poświęcone polityce celnej Prus i stosunkowi pruskich władz rządowych do organizacji gospodarczych. Pierwszą publikacją książkową prof. Włodarczyka był Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914, Warszawa-Poznań 1982 (skrócona i przeredagowana wersja doktoratu). W publikacji tej przedstawiono warunki powstania oraz proces tworzenia i rozwoju wielkiego przemysłu szczecińskiego. W rozprawie habilitacyjnej Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914, Wrocław etc. 1987 prof. Włodarczyk omówił wpływ pruskich reform ustrojowych na funkcjonowanie organizmów miejskich (do połowy lat 30-tych XIX wieku). Zasadniczo jednak skupił się na życiu gospodarczym miast, ukazując uwarunkowania przemian, zmiany w handlu morskim i żegludze oraz zmiany w przemyśle miast portowych. Ponadto przedstawiono tendencje przemian w strukturze zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem Królewca, Gdańska i Szczecina. W ramach trzeciego tomu Dziejów Szczecina, Szczecin 1994 (red. B. Wachowiak) opracował całokształt dziejów miasta w latach 1871-1918 oraz problematykę gospodarczo-społeczną i demograficzną w latach 1919-1945. Prócz tego wspólnie z prof. W. Stępińskim scharakteryzował stan badań nad dziejami Szczecina. W wymienionej syntezie kwestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem przemysłu były podsumowaniem przeprowadzonych już badań, natomiast sprawy ustroju miejskiego i życia kulturalnego stanowiły badawcze novum. Prof. Włodarczyk jest także współautorem dwóch popularno-naukowych publikacji: Szczecin. Zarys historii, Poznań 1993, 1998 oraz Pomorze Zachodnie poprzez wieki, pod red. Jana M. Piskorskiego, Szczecin 1999. Obie książki ukazały się również w wersji niemieckojęzycznej (Stettin. Kurze Stadtgeschichte; Pommern im Wandel der Zeit). Współtworzył tom czwarty Historii Gdańska (1815-1920). W nim to zajął się miejscem Gdańska w państwie pruskim, sytuacją miasta w Cesarstwie Niemieckim, rzemiosłem i przemysłem, kształtowaniem się nowoczesnego społeczeństwa miejskiego oraz kulturą materialną i warunkami życia ludności, ukazując niejednokrotnie w nowatorski sposób wiele problemów historii Gdańska. O mieście tym pisał również, przedstawiając instytucje bankowo-finansowe i sylwetki związanych z nimi ludzi w książce: Bankierzy i banki w dziejach Gdańska, red. E. Cieślak, Warszawa 1999.

Pod jego redakcją ukazały się następujące zbiory artykułów: Szczecin na przestrzeni wieków. Historia. Kultura i Sztuka, Szczecin 1995; 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka. Społeczeństwo, Kultura, Szczecin 1996; Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, Szczecin 1999 (współredaktor H. Bronk). Ponadto uczestniczył w pracach nad wydaniem zbioru Stettin - Szczecin 1945-1946. Dokumente - Dokumenty. Erinnerungen - Wspomnienia, Rostock 1994 oraz napisał do czwartego tomu Historii Pomorza 1850-1918 redagowanego przez S. Salmonowicza rozdziały poświęcone dziejom miast oraz społeczeństwu miejskiemu. Od 1997 roku redaguje rocznik Komitetu Nauk Historycznych PAN, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Gdańskiego Studia Maritima. Brał w zespole przygotowującym edycję ródeł do polsko-kaszubskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do 1945 roku. Opracował i wydał (Poznań-Gdańsk 2006)  tom IV "Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 roku". Wraz z prof. prof. Z. Szultką i W. Stępińskim za to opracowanie otrzymał nagrodę zesp[ołową Nobel Zachodniopomorski w 2007 roku. w 2010 roku pod red. Darisza Chojeckiego i Edwara Włodarczyka w wydawnictwie DIG ukazała sie praca "Choroba i smierć w perspektywie społecznej XIII-XXI wiek". W 2012 roku wraz z Dariuszem Chojeckim (redakcja naukowa, wstęp i opracowanie) i Andrzejem Gizą opraz Pawłem Terefenką wydał Topodemograficzny Atlas  gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku". W planach naukowych  prof. Włodarczyk znajduje się  monografia o pruskiej polityki morskiej w latach 1815-1918.

Prof. Włodarczyk jest członkiem Rad Redakcyjnych kilku liczących sie polskich czasopism historycznych: Czasy Nowożytne (Toruń), Zapiski Historyczne (Toruń) i Studia Historiae Oeconomicae (Poznań). Jest promotorem 11 rozpraw doktorskich.  

 

Lista publikacji:

1973

Kształtowanie się rynku pracy a rozwój szczecińskiego przemysłu w latach 1918-1932, "Przegląd Zachodniopomorski", 1973, nr 2, s. 43-65.

1974

Próba periodyzacji dziejów wielkiego przemysłu Szczecina w latach 1850-1918, "Przegląd Zachodniopomorski", 1974, nr 3-4, s. 157-179.

[sprawozdanie] Pomorska Konferencja Historiograficzna w Szczecinie, "Zapiski Historyczne", 1974, nr 4, s. 135-138.

1975

Tendencje rozwojowe niemieckiego przemysłu okrętowego w Szczecinie w latach 1851-1918, "Dzieje Najnowsze", 1975, nr 1, s.3-29.

1977

Początki wielkiego przemysłu w Szczecinie (1850-1870) , "Zapiski Historyczne", 1977, nr 4, s.45-77.

1978

Rola kapitału pozaszczecińskiego w rozwoju gospodarczym Szczecina w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do 1918 roku) , "Przegląd Zachodniopomorski", 1978, nr 3, s. 23-45.

1980

Nadbałtyckie prowincje tzw. 'wschodu Rzeszy' a rewolucja przemysłowa (1850-1870) , "Przegląd Zachodni", 1980, nr 4, s. 134-157.

1981

Zur Wohnungsfrage der Stettiner Arbeiterklasse vor dem Ersten Weltkrieg, "Mitteilungen aus der kulturwissenschaften Forschung", 1981, Nr 9, s. 77-90.

1982

Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914 Warszawa-Poznań 1982, ss. 176.

Przekształcenia śródmieścia Szczecina (1871-1918) , "Przegląd Zachodniopomorski", 1982, nr 3-4, s. 7-29.

Tendencje rozwojowe wielkiego przemysłu w nadbałtyckich prowincjach pruskich w latach 1871-1914, "Zapiski Historyczne", 1982, nr 1, s. 55-85.

1985

Materiały źródłowe do dziejów gospodarczych miast portowych Pomorza Zachodniego w latach 1815-1918 w archiwach NRD, "Szczeciński Informator Archiwalny", 1985. T.I, s. 51-85.

Szczecińskie środowisko historyczne, "Między Innymi - Biuletyn Kulturalny STK", 1985, nr 2, s. 19-21.

[recenzja] Józef Lindmajer, Przemiany gospodarcze na terenie rejencji koszalińskiej w latach 1850-1914, Koszalin-Słupsk, 1981, ss. 299, "Przegląd Zachodniopomorski", 1985, nr 1, s. 263-268. [sprawozdanie] Poznańska sesja naukowa 'Dzieje Brandenburgii-Prus w historiografii', "Zapiski Historyczne", 1985, nr 1, s. 165-168.

 1986

Rozwój ekonomiczny nadbałtyckich miast portowych a pruska polityka gospodarcza (1815-1914). Główne problemy, "Roczniki Historyczne", 1986, T. LII, s. 159-180.

Rozwój przestrzenny Szczecina w drugiej połowie XIX wieku, "Między Innymi - Biuletyn Kulturalny STK", 1986, nr 4, s. 26-28.

1987

Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914, Wrocław 1987, ss. 349.

Polityka wodna miast portowych południowego Bałtyku w XIX i na początku XX wieku [w:] I Pomorskie Ekoforum, Szczecin 1987, T. I, s. 193-212.

[recenzja] Thomas Nipperday, Deutsche Geschichte 1800-1866. Burgerwelt umd starker Staat, Verlag C.H. Beck, Munchen 1985, dritte uberarbeitete Auflage, ss. 838, "Przegląd Zachodniopomorski", 1987, nr 3, s. 160-163.

[recenzja] Bismarck. Dokumente seines Lebens 1815-1898, hrsg. Von Heinz Wolter, Verlag Philip Reclam jun., Leipzig 1986, ss. 478, "Przegląd Zachodniopomorski", 1987, nr 3, s.163-165.

1988

Uwagi o kulturze Szczecina przed I wojną światową, "Między Innymi - Biuletyn Kulturalny STK", 1988, nr 6, s. 7-11.

Posiadłości wiejskie Stargardu w latach 1815-1870, "Przegląd Zachodniopomorski", 1988, nr 1-2, s. 205-227.

[recenzja] Rolf Weber, Das Unglück der Konige... Johann Jacoby 1805-1877. Eine Biographie, Verlag der Nation, Berlin 1987, ss. 322, "Przegląd Zachodniopomorski", 1988, nr 4, s. 285-288.

1989

Czy Prusy prowadziły własną politykę morską? [w:] Dzieje Brandenburgii-Prus w historiografii, pod red. Bogdana Wachowiaka, Warszawa-Poznań 1989, s. 235-241.

Ruch zwolenników wolnego handlu w pruskich nadbałtyckich miastach portowych (1840-1879) , "Zapiski Historyczne", 1989, nr 4, s. 49-82.

[recenzja] Horst Matzerath, Urbanisierung in Preussen 1815-1914, W.Kohlhammer/Deutscher Gemeindeverlag, Stuttgart 1985 (Schriften des Deutschen Instituts fur Urbanistik, Bd. 72), ss.453 + mapy, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T.50 (1989), s. 153-155. [recenzja] Burger und Burgerlichkeit im 19. Jahrhundert, hrsg. Von Jurgen Kocka, Vendenhock und Reprecht, Gottingen 1987, ss. 317, "Roczniki Historyczne", T. 55 (1989/90), s. 236-240.

1990

Goleniów w okresie kapitalizmu (1806-1945) [w:] Dzieje Goleniowa, pod red. Henryka Lesińskiego, Szczecin 1990, s. 47-90.

Handel morski i porty Pomorza Zachodniego w pierwszych latach II wojny światowej, 'Zapiski Historyczne", 1990, nr 2-3, s. 17-39.

Materiały źródłowe dziejów miast Pomorza Zachodniego w latach 1918-1945 w archiwach NRD, "Szczeciński Informator Archiwalny", 1990, T. V, s. 42-67.

Wokół problemów pruskiej polityki morskiej w XVIII i XIX wieku, "Przegląd Zachodniopomorski", 1990, nr 4, s. 43-62.

[recenzja] Christian Engeli, Horst Matzerath (Hrsg.), Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, USA und Japan, W.Kohlhammer/Deutscher Gemeindeverlag, Stuttgart 1989, ss. 559 (Schriften des Deutschen Instituts fur Urbanistik, Bd. 78), "Kwartalnik Historyczny", 1990, nr 3-4, 233-235.

[recenzja] Wolfgang R.Krabbe, Kommunalpolitik und Industrialisierung. Die Entfaltung der stadtischen Leistungsverwaltung im 19. und fruhen 20. Jahrhundert. Fallstudien zu Dortmund und Munster, W.Kohlhammer/Deutscher Gemeindeverlag, Stuttgart 1985, ss.397 (Schriften des Deutschen Instituts fur Urbanistik, Bd. 74), "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T.51/52 (1990/91), s. 239-242.

1991

Berlińskie koła rządowe i sfery gospodarcze Pomorza Zachodniego wobec ekonomicznych problemów Szczecina w latach 1919-1932, "Szczecińskie Studia Historyczne", 1991, T. V, s. 125-140.

[recenzja] Uwe Schroder, Zur faschistischen Kriegsvorbereitung im Regierungsbezirk Stettin von 1935 bis 1939, Greifswald 1985, ss. 199, "Zapiski Historyczne", 1991, nr 1, s.150-153.

Przeciw upartym mitom. Z dziejów portu szczecińskiego, "Magazyn Pomorski", 1991, nr 2/4, s. 13-16. Niekonwencjonalne zabiegi NSDAP o kontrolę nad gospodarką Szczecina, Szczeciński Magazyn Kulturalny "Szczecin-Pocket", 1991, s. 32-36.

1992

Die Hauptrichtungen der nordpolnischen Forschungen uber die Geschichte Pommerns (von der Mitte des. 17. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts) , "Zapiski Historyczne", 1992, nr 1, s. 205-219.

Powstanie Szczecińsko-Pruskiej Wspólnoty Portowej w 1923 roku, "Przegląd Zachodniopomorski", 1992, nr 3, s. 29-47.

[recenzja] Wolfram Fischer, Berlin und die Weltwirtschaft im 19. und 20.Jahrhundert, Historische Kommission zu Berlin, Informationen, Beiheft Nr 13, Berlin 1989, ss. 57, "Zapiski Historyczne", 1992, nr 2-3, s.149-151.

[recenzja] Staat und Bürgertum im 19. Jahrhundert, hrsg. von Lothar Gall, R.Oldenbourg-Verlag, München 1990, ss. 197, "Kwartalnik Historyczny", 1992, nr 3, s. 131-132.

[recenzja] Klaus Zernack, Preussen - Deutschland - Polen. Aufsatze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, hrsg. von Wolfram Fischer und Michael G.Müller, Duncker und Humboldt, Berlin 1991, ss. 287, "Przegląd Zachodniopomorski", 1992, nr 2, s. 216-221.

[recenzja] Changes in two Baltic Countries. Poland and Schweden in the eighteenth Century, ed. by Edmund Cieślak and Henryk Olszewski, Poznań 1990, s.179, "Przegląd Zachodniopomorski", 1992, nr 3, s. 215-223.

1993

Prussia`s Maritime Policies in 19. Century. Myth or Fact? , Studia Maritima, 1993, Vol. IX, s. 71-88.

Szczecin. Zarys historii, Poznań 1993, ss. 176 (współautorzy: Jan M. Piskorski, Bogdan Wachowiak), wyd. II - 1998;
Stettin. Kurze Stadtgeschichte, Poznań 1994, ss. 165 (współautorzy: Jan M. Piskorski, Bogdan Wachowiak), wydanie II - 1998;
Szczecin: a short history (na podstawie III wyd. polskiego), tłum. K. Wilson, Poznań 2002, ss. 234.

Wielkomiejski rozwój Szczecina w XIX i pierwszej połowie XX wieku [w:] Regiony w dziejach Polski, z. 2 - Szczecin i Pomorze Zachodnie w XIX i XX wieku (do 1945 roku) , pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Szczecin 1993, s. 33-53.

Główne kierunki badań historycznych nad dziejami Pomorza Zachodniego (od połowy XVII do połowy XX wieku) w zachodniopomorskich ośrodkach naukowych, "Przegląd Zachodniopomorski", 1993, nr 1, s. 7-30.

[recenzja] Kommunale Leistungsverwaltung und Stadtentwicklung vom Vormarz bis zur Weimarer Republik, hrsg. von Hans Heinrich Blotevogel, Bohlau-Verlag, Köln-Wien 1990, "Roczniki Historyczne", T. 58 (1993), s. 131-133.

[recenzja] Clemens Zimmermann, Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik. Die Reformbewegung in Deutschland 1845-1914, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1991, ss. 313, "Roczniki Historyczne", T. 58 (1993), s. 129-131.

[nekrolog] Bogdan Dopierała (1922-1991), "Zapiski Historyczne", 1993, nr 1, s. 183-184.

[sprawozdanie] Pomorze w Rzeszy i w Europie - III Greifswaldzkie Kolokwium poświęcone historii Pomorza (13-14.X.1993), "Przegląd Zachodniopomorski", 1993, nr 4, s. 235-238.

1994

Dzieje Szczecina (1806-1945), pod red. Bogdana Wachowiaka, T. III, Szczecin 1994, w tym:
Wielkomiejski rozwój Szczecina w latach 1871-1918, s. 279-520;
Główne linie rozwojowe Szczecina w latach 1919-1945, s. 521-526;
Przemiany demograficzne, s.527-537;
Życie gospodarcze (1919-1945) , s.568-685;
Przemiany społeczno-zawodowe i warunki życia ludności w latach 1919-1939, s. 704-736;
Przegląd źródeł i literatury do dziejów Szczecina w latach 1806-1945, s. 907-923 (współautor: Włodzimierz Stępiński).

[członek redakcji] Szczecin-Stettin 1945-1946. Dokumenty-Dokumente. Wspomnienia-Erinnerungen, Hinstorff-Verlag, Rostock 1994, ss. 407.

Pomorze w państwie brandenbursko-pruskim w drugiej połowie XVII i XVIII wieku [w:] Regiony w dziejach Polski, z. 3 - Polska i Pomorze w XVI-XVIII wieku, pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Szczecin 1994, s. 45-61.

Przemysł wapienniczy i cementowy na Pomorzu Zachodnim do 1939 roku, "Przegląd Zachodniopomorski", 1994, nr 4, s. 85-103.

[recenzja] Józef Stanielewicz, Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815-1914 (Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. CLVI�82), Szczecin 1991, ss. 224, "Zapiski Historyczne", 1994, nr 1, s. 148-150.

[recenzja] Richard H.Tilly, Vom Zollverein zum Industriestaat. Die wirtschaft-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914, Deutscher Taschenbuch Verlag G.m.b.H. und K.G., München 1990, ss. 237, "Przegląd Zachodniopomorski", 1994, nr 4, s. 229-235.

Naukowy aspekt obchodów 750-lecia lokacji Szczecina na prawie magdeburskim, Kronika Szczecina 1992/93, Szczecin 1994, s. 15-23.

Obchody 750-lecia lokacji Szczecina na prawie magdeburskim, "Zapiski Historyczne", 1994, nr 4, s. 165-170.

1995

[redakcja] Szczecin na przestrzeni wieków. Historia. Kultura. Sztuka, Szczecin 1995, ss. 248.

Miasto dziewiętnastowieczne jako przedmiot zainteresowań badawczych historyków - kierunki badań, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. LIII-LV (1992/95), s. 63-78.

Miejsce rolnictwa w życiu gospodarczym miast Pomorza w XIX wieku [w:] Przemiany agrarne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studia porównawcze, pod red. Janusza Farysia i Jacka Jekiela, Szczecin-Barzkowice 1995, s. 24-32.

Zmienność funkcji kulturalnej Szczecina od średniowiecza do czasów współczesnych [w:] Szczecin na przestrzeni wieków. Historia. Kultura. Sztuka, pod red. Edwarda Włodarczyka, Szczecin 1995, s. 92-103.

Ranga szczecińskiego środowiska historycznego [w:] Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim, pod red. Bolesława Szorguta, Szczecin 1995, s. 249-253.

Refleksje o historii Goleniowa do 1945 roku, "Biuletyn Informacyjny Gminy Goleniów", 1995, nr 2, s. 3-5.

[recenzja] Marek Czapliński, Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992, ss. 445, "Zapiski Historyczne", 1995, nr 4, s.158-160.

[recenzja] Andrzej Mielcarek, Rozwój floty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku w latach 1815-1914, (Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (CCXI) 137), Szczecin 1993, ss. 221, "Zapiski Historyczne", 1995, nr 4, s. 153-155.

[sprawozdanie] Miasto i ludność do końca XIX wieku. Pomorze na płaszczyźnie porównawczej, "Zapiski Historyczne", 1995, nr 4, s.171-173.

1996

[redakcja] 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka. Społeczeństwo. Kultura, Szczecin 1996, ss. 236 (współredaktor: Kazimierz Kozłowski).

[redakcja od 1996] Europa Regionum - rocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Badań Regionalnych i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wstęp (z Kazimierzem Kozłowskim), 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka. Społeczeństwo. Kultura, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Włodarczyka, Szczecin 1996, s. 3-5.

Ludność niemiecka i polska w Szczecinie w 1945 roku [w:] Pomorze - trudna ojczyzna, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 1996, s. 219-238.

Miasta zachodniopomorskie jako posiadacz ziemski w XIX wieku [w:] Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII - XX wieku, pod red. Włodzimierza Stępińskiego, Szczecin 1996, s. 49-63.

Der Wandel der Kulturfunktionen Stettins vom Mittelalter bis zur Gegenwart [w:] Pommern, Geschichte, Kultur, Wissenschaft. Pommern im Reich und in Europa, hrsg. von Horst Wernicke, Ralf-Gunnar Werlich, Greifswald 1996, s. 410-423.

Refleksje o stosunkach pomiędzy Polakami i Niemcami na przestrzeni ostatnich trzech stuleci, "Europa Regionum", T. I (1996), s. 53-70.

Bogdan Dopierała (1922-1991) [w:] Ludzie szczecińskiej nauki w 50-leciu. Księga osiągnięć, Szczecin 1996, T. I, s. 51-58.

1997

[redakcja od tomu IX.] Studia Maritima - rocznik Komitetu Nauk Historycznych PAN i Komisji Dziejów Mórz Północnych Europy oraz Uniwersytetów w Szczecinie i Gdańsku.

Wpływ funkcji morskiej na rozwój zachodniopomorskich miast portowych w XIX i I połowie XX wieku, "Zeszyty morskie Civitas Christiana", 1997, nr 6, s.9-23.

Mecklenburg als Hinterland der Hafen von Stettin und Hamburg im 19. und in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts [w:] Mecklenburg und seine ostelbischen Nachbarn. Historisch-geographische und soziale Strukturen im regionalen Vergleich, hrsg. von Ilona Buchsteiner, Reiner Mühle, Ernst Munch, Gyula Papay, Ralph Schatkowsky, Schwerin 1997, s. 246-256.

Wprowadzenie [w:] Bałtyk w dziejach Prus i Polski w XIX i pierwszej połowie XX wieku, "Szczecińskie Studia Historyczne", 1997, T. X, s. 7-10.

Rywalizacja portów niemieckich i portów polskiego obszaru celnego o zaplecze na ziemiach polskich (1919-1939) , "Szczecińskie Studia Historyczne", 1997, T. X, s. 95-110.

Der Staat Preussen und die Sadt Stettin. Zur Entstehung der 'Stettiner Hafengemeinschaft m.b.H. in Stettin' im Jahre 1923, "Studia Maritima", vol. X (1997), s. 123-144.

Szkoła miejska w Goleniowie i jej program nauczania w drugiej połowie XVI i XVII wieku, "Przegląd Zachodniopomorski", 1997, nr 4, s. 9-24.

Polityka państwa pruskiego wobec portów zachodniopomorskich w XIX wieku [w:] Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku, pod red. Włodzimierza Stępińskiego, Szczecin 1997, s. 243-258.

Przedmowa (z Hubertem Bronkiem) [w:] Historia socjologii polskiej w autobiografiach, część II - Ludwik Janiszewski, Autobiografia, pod red. Teresy Rzepy, Szczecin 1997, s. 7-8. [sprawozdanie] Konstytuujące zebranie Stałej Konferencji Historyków Strefy Bałtyku w Katzow, "Zapiski Historyczne", 1997, z. 4, s. 189-191.

 1998

Historia Gdańska, pod red. Edmunda Cieślaka, T. IV/1 (1815-1920), Sopot 1998, w tym:
Miejsce Gdańska w państwie pruskim (1815-1870), s. 23-49;
Rzemiosło i przemysł (1815-1870), s.50-81;
Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa miejskiego (1815-1870), s. 146-169;
Kultura materialna i warunki życia ludności (1815-1870), s. 170-184;
Sytuacja Gdańska w cesarstwie niemieckim (1871-1918), s. 283-302;
Rozwój gdańskiego przemysłu i rzemiosła (1871-1920), s. 303-340.

Próba krytycznego spojrzenia na dzieje Polonii Szczecińskiej do 1939 roku [w:] Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, pod red. Marzeny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego, Szczecin 1998, s. 37-43.

Tendencje rozwojowe miast prowincji (zachodnio)pomorskiej w latach 1850-1918, "Zapiski Historyczne", 1998, nr 1, s. 91-121.

Das preussische Stettin als Hafenstadt im 19. und in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. Auf dem Weg zur Moderne und zum Untergang, "Studia Maritima", vol. XI (1998), s. 131-148.

Hermann Haken jako burmistrz Kołobrzegu i nadburmistrz Szczecina, Szczecińskie Studia Historyczne, 1998. T. XI, s. 69-81.

Szczecin - obraz miasta w XVIII wieku [w:] Rosja - Polska - Bałkany w XVIII wieku, pod red. Antoniego Gizy, Szczecin 1998, s. 153-167.

 1999

Banki gdańskie w latach 1815-1918 [w:] Bankierzy i banki w dziejach Gdańska, pod. red. Edmunda Cieślaka, Warszawa 1999, ss. 115-148 (współautorzy tomu: M. Bogucka, H.Samsonowicz, E.Cieślak, J.Trzoska, B.Hajduk).

19 sajandi linn kui ajaloolaste huviobjeckt. Uurimisuand, Vana Tallinn, IX (XIII), 1999, s. 168-181.

Społeczeństwo pomorskie (od XVIII do 1945 roku) [w:] Kongres Pomorski., s.109 - 122.

Wstęp (z H.Bronkiem) [w:] Kongres Pomorski. , s.7-8.

[współautor i redakcja] Przewodnik po Szczecinie, Szczecin 1999, ss. 274.

[recenzja] Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX wieku, pod red. J.Borzyszkowskiego i M.Wojciechowskiego, Toruń-Gdańsk 1995, ss. 226, Zapiski Historyczne, 1999, nr 1, s. 203-206.

[sprawozdanie] Drugie posiedzenie naukowe Stałej Konferencji Historyków Strefy Bałtyku w Greifswaldzie, "Zapiski Historyczne", 1999, nr 2, s. 180-181.

Omówienie źródeł i stanu badań nad dziejami Gdańska (1815-1918) [w:] Historia Gdańska, pod red. Edmunda Cieślaka, t.IV/2 (1920-1945), Sopot 1999, s. 380-382.

'Boom' gospodarczy na Pomorzu w Cesarstwie Niemieckim (do 1918 roku) [w:] Pomorze Zachodnie poprzez wieki, pod red. Jana M. Piskorskiego, Szczecin 1999, s. 251-278;
Der pommersche Wirtschaftsboom im Kaiserreich (bis 1918) [w:] Pommern im Wandel der Zeit, hrsg. von Jan M.Piskorski, Szczecin 1999, s. 257-282.

Czas kryzysu w Republice Weimarskiej (do 1933 roku) [w:] Pomorze Zachodnie poprzez wieki., s. 279-300;
Krisenzeit. Pommern in der Weimarer Republik (bis 1933) [w:] Pommern im Wandel., s. 283-304.

Udział pruskich stoczni bałtyckich w niemieckich zbrojeniach morskich przed 1914 rokiem, "Nautologia", 1999, nr 3-4, s. 8-11.

Podobieństwa i różnice w rozwoju Gdańska i Szczecina w XIX wieku [w:] Pomorze-Brandenburgia-Prusy (państwo i społeczeństwo), pod red. W.Stępińskiego i Z.Szultki, prace dedykowane prof. Bogdanowi Wachowiakowi w 70-lecie urodzin, Szczecin 1999, s. 201-215.

Wstęp [w:] Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość, pod. H. Komarnickiego i K.Kozłowskiego, Szczecin 1999, s. 7-9.

2000

Schulleben und Unterricht in Pommern im 17. Jahrhundert. Am Beispiel der Stadt Gollnow [w:] Kindheit und Jugend in der Neuzeit 1500 - 1900, hrsg. von Werner Buchholz, Stuttgart 2000, s. 147-159.

Zmiany w polityce celnej Rzeszy w końcu lat siedemdziesiątych XIX a rozwój pruskich portów bałtyckich, "Szczecińskie Studia Historyczne", 2000, T. 13, s. 171 - 183.

Die Entwicklungstendenzen der Industrie in den preussischen Ostseeprovinzen in der zweiten Halfte des 19. und zu Beginn der 20. Jahrhunderts, Studia Maritima, vol. XIII (2000), s. 143-178.

Udział szczecińskiego środowiska historycznego w badaniach nad dziejami polityki i gospodarki morskiej [w:] Szczeciński ośrodek naukowy na przełomie XX i XXI wieku. Zachodniopomorski Kongres Nauki 2000, Szczecin 2000, s. 59-63.

Pomorzanin - szczecinianin? [w:] Pomorzanin naszych czasów, Szczecin 2000.

Encyklopedia Szczecina, Szczecin 1999, tom I (autorstwo 20 haseł), tom II (wyd. w 2000 r. - autorstwo 35 haseł).

Szczecinianie stulecia, Łódż 2000, (biogramy: Friedricha Ackermanna, Erwina Ackerknechta, Otto Altenburga, Dietricha Bonhoeffera, Bogdana Dopierały, Fritza Herberta, Juliusa Lippmanna, Emila Retzlaffa, Heliodora Sztarka, Gustawa Wimmera).

Pogranicze polsko-niemieckie w perspektywie historycznej [w:] Pogranicze polsko-niemieckie, s. 11-23.

2001

Główne linie dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1815-1945 [w:] Monumenta Pomeranorum - Hugo Lemcke 1835-1925, Szczecin 2001, s. 11-29.

Pomorze jako region historyczny, "Europa Regionum", 2001, t. 6, s. 7-18.

2002

Die preussichen Ostseehafen und ihr russischen Hinterland im 19. Jahrhundert [w:] Beitrage zur Geschichte des Ostseeraumes (Schriftenreihe - Greifswalder Historische Studien) ,hrsg. von Horst Wernicke, Hamburg 2002, s. 137-149.

Der Wettbewerb zwischen den deutschen Hafen und den Hafen des polnischen Zollgebietes um das polnischen Hinterland in den Jahren 1919-1939 [w:] Beitrage zur Geschichte des Ostsseraumes, hrgs. von Horst Wernicke, Hamburg 2002, s. 337-353.

Problematyka morska XIX i XX wieku w polskiej historiografii [w:] Historia lux veritatis, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60.urodzin, pod red. A. Gut i R. Gazińskiego, Szczecin 2002, s. 499-519.

Maritime subject Matter of the 19 th centuries in polish historiography, "Studia Maritima", vol. XV (2002), s. 203-226.

2003

[redakcja wespół z A. Makowskim] Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, Szczecin 2003, ss. 576.

[redakcja] "Studia Maritima", vol. XVI (2003).

Tło rozwoju gospodarczego miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1850-1914, [w:] Monumenta Manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003, s. 161-171.

Przemiany demograficzne i społeczne w Szczecinie, Gdańsku i Królewcu w XIX i początku XX stulecia, [w:] Studia Archiwalne - Historyczne - Politologiczne. Księga ofiarowana profesorowi Kazimierzowi Kozłowskiemu, red. A. Czubiński, J. Macholak, Szczecin 2003, s. 153-167.

Historyczna perspektywa rozwoju gospodarczego Szczecina, [w:] Integracja i tożsamość, red. S. Flejterski, J. Jasnowska, W. Olejniczak, Szczecin 2003, s. 91-99.

Historia regionalna w dialogu polsko-niemieckim. Granice, niebezpieczeństwa i szanse porozumienia, "Zapiski Historyczne", 2003, z. 2-3, s. 229-240.

Polska polityka morska w kontekście stosunków polsko-niemieckich w latach 1919-1925, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999, Pamiętnik, Toruń 2002, t. III, cz. 2, s. 45-54.

Rola przemysłu w rozwoju przestrzennym miast południowego Bałtyku w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999, Pamiętnik, Toruń 2002, t. III, cz. 2, s. 415-426.

Die bahnbrechende Bedeutung des 19. Jahrhunderts für die Entwicklung der Seewirtschaft Pommerns (bis 1918), "Studia Maritima", vol. XVI (2003), s. 157-180.

 2004

[redakcja wespół z E. Kusem i M. Szczęsnym] Kompozytorzy szczecińscy do 1945 roku, Szczecin 2003.

Szczecin - centrum kultury na Pomorzu (XVI-XX w.), [w:] Kompozytorzy szczecińscy do 1945 roku, Szczecin 2003, s. 7-24.

Miasta i mieszczaństwo nadbałtyckich prowincji pruskich wobec reformy samorządu miejskiego i reform ekonomicznych w I połowie XIX wieku, [w:] Miasta i mieszczaństwo w Europie środkowo-wschodniej do połowy XIX wieku, red. D. Michaluk i K. Mikulski, Toruń 2003, s. 133-150.

Militarne znaczenie Pomorza Zachodniego w dobie drugiej wojny światowej w ocenie Inspekcji Zbrojeniowej Wehrmachtu, [w:] Pomorze militarne XII-XXI wieku, red. K. Kozłowski i E. Rymar, Szczecin 2004, s. 247-258.

[redakcja] "Studia Maritima", vol. XVII (2004).

The Gdańsk Banking Houses in the Years 1815-1918, "Studia Maritima", vol. XVII (2004), s. 81-115.

Wpływ zmian granicznych na wschodzie Niemiec po pierwszej wojnie światowej na gospodarkę prowincji nadgranicznych w ocenie Andreasa Hessego, "Przegląd Zachodniopomorski", 2004, z. 3, s. 47-58.

Probleme der Forschung zur Geschichte der pommerschen Städte im 19. und 20. Jahrhundert, [w:] Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der frühen Neuzeit, hrsg. v. F. Braun, S. Kroll, Münster 2004, s. 88-110.

2005

[recenzja] Historia Torunia, t. III, cz. 1, "Zapiski Historyczne" 2004, z. 4, s. 183-185.

Gryfino w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino 2005, s. 137-157.

[redakcja wespół z J. Nowosielską-Sobel] Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX wieku, Szczecin 2005.

Rola socjaldemokratycznego dziennika 'Volksbote' w życiu społecznym i politycznym Pomorza Zachodniego w latach 1885-1933, [w:] Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX wieku, Szczecin 2005

[redakcja] "Studia Maritima", vol. XVIII (2005).

[recenzja] Olsztyn 1353-2003, Zapiski Historyczne 2005, nr 1. S. 137-140.

 2006

[redakcja z K. Kozłowskim i A. Wątorem] Od Polski Ludowej do III RP w Unii Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945 – 2005, Szczecin 2006, ss.246.

Od Akademii Handlowej do Uniwersytetu Szczecińskiego, w: Od Polski Ludowej do III RP.,  s.167 – 179.

¬ródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do 1945, t. IV Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r., Poznań – Gdańsk 2006, ss. 421.

 Europejskie uwarunkowania i powiązania rozwoju gospodarczego portów południowego Bałtyku w XIX wieku (1815-1914), Zapiski Historyczne, 2006, nr 2-3, s. 107- 123.

Niemiecka i polska ocena położenia ludności polskiej i kaszubskiej w 1930 roku we wschodnich powiatach prowincji zachodniopomorskiej, Acta Cassubiana, t.VIII (2006) , s. 300- 313.

Krótkie spojrzenie na dzieje Pomorza (Kurzer Rueckblick auf die Geschichte Pommerns), w: Zamki i rezydencje na Pomorzu (Schloesser und Herrenhaeuser in Pommmern), Szczecin 2006, s. 9 – 20.

Problematyka gospodarki morskiej XIX i XX wieku w polskich badaniach historycznych, w: Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych – dokonania i perspektywy, pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, Wrocław 2006, s. 140-151.

2007

Die kommunale Selbstverwaltung in Danzig und Stettin um die Wende des 19. und 20. Jahrhundert, w: Pommern im 19. Jahrhundert. Staatliche und gesellschaftliche Entwicklung in veregleichender Perspektive, hrsg. von T. Stamm-Kuhlmann, Koeln, Weimar, Wien 2007, s. 147-167.

Elity intelektualne Pomorza Zachodniego wobec wydarzeń Października’56, w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, pod red. M. Machałek i A. Makowskiego, Szczecin 2007, s. 63-72.

Europejskie uwarunkowania i powiązania rozwoju gospodarczego portów południowego Bałtyku w XIX wieku (1815-1914), Zapiski Historyczne, 2006, nr 2-3, s. 107- 123.

Niemiecka i polska ocena położenia ludności polskiej i kaszubskiej w 1930 roku we wschodnich powiatach prowincji zachodniopomorskiej, Acta Cassubiana, t.VIII (2006) , s. 300- 313.

Krótkie spojrzenie na dzieje Pomorza (Kurzer Rueblick auf die Geschichte Pommerns), w: Zamki i rezydencje na Pomorzu (Schloesser und Herrenhaeuser in Pommmern), Szczecin 2006, s. 9 – 20.

 Problematyka gospodarki morskiej XIX i XX wieku w polskich badaniach historycznych, w: Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych – dokonania i perspektywy, pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, Wrocław 2006, s. 140-151.

Die kommunale Selbstverwaltung in Danzig und Stettin um die Wende des 19. und 20. Jahrhundert, w: Pommern im 19. Jahrhundert. Staatliche und gesellschaftliche Entwicklung in veregleichender Perspektive, hrsg. von T. Stamm-Kuhlmann, Koeln, Weimar, Wien 2007, s. 147-167.

Elity intelektualne Pomorza Zachodniego wobec wydarzeń Października’56, w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, pod red. M. Machałek i A. Makowskiego, Szczecin 2007, s. 63-72.

(z P. Migdalskim): Wstęp, w: Problematyka przymusowych przesiedleń., s. 5-6.

Historia przerywana i trwanie miasta na pograniczu, w: O nowy model historycznych badań regionalnych, pod. Red. K. Makowskiego, Poznań 2007, s. 99- 114.

Uwagi o badaniach regionalnych, w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków, pod red. R. Skryckiego, Chojna – Zielona Góra 2007, s. 11 – 22.

(rec.) Dzieje Żukowa, red. Błażej Śliwiński; Historia Redy, red. Jerzy Treder, Zapiski Historyczne 2007 nr 4, s.157 – 161;

Wstęp, w: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce, pod red. A. Chlebowskiej i J. Nowosielskiej Sobel, Szczecin 2007, s. 4-9;

2008

Refleksje nad pomorskimi badaniami historycznymi po 1945 roku, w: Oblicza kultury. Człowiek – poznanie – twórczość. Profesor Halinie Perkowskiej w darze, pod red. E. Kochan i P. Ziemskiego, Szczecin 2008, s. 211-225;

Pomorze Zachodnie jako pogranicze polsko-niemieckie po 1945 roku, w: Polacy na ziemiach Odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: przed i po akcesji, red. A. Makowski, Szczecin 2008, s. 79 – 94.

Badania nad dziejami strefy bałtyckiej w szczecińskim środowisku historycznym po 1945 roku, Zapiski Historyczne, 2008, nr 2-3, s. 87-102;

2009

The Baltic Europe in the Western Civilization,  Studia Maritima, Vol. XXI (2008), s. 5 – 34;

Sytuacja polityczna na Pomorzu Zachodnim po przejęciu władzy przez NSDAP w ocenie konsula polskiego w Szczecinie, w: W kręgu idei, polityki i wojska, Studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka, A. Watora, Szczecin 2009, s. 373-384;

Flota handlowa na Zalewie Szczecińskim w pierwszej połowie XIX stulecia, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 528, Problemy Transportu i Logistyki nr 7, Transport. Historia i Współczesność, Szczecin 2009, s. 253-260;

Czy ziemie polskie potrzebowały morza w rozwoju gospodarczym w okresie zaborów?, w: Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, pod red. J. Chumińskiego i K. Popińskiego, Wrocław 2008, s. 107 –119;

Modernizacja handlu i gospodarki morskiej portów bałtyckich w XIX wieku, w: Między modernizacją a zacofaniem. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, pod red. E. Kościk i T. Glowińskiego, Wrocław 2009, s. 129-144.

W sprawie uprawiania historii regionalnej, w: Stargard w latach 40. i 50. XX w. Problemy społeczno-gospodarcze i polityczne, pod red. J. Aniszewskiej i M. Machałek, Stargard 2009, s. 11-19.

Wyprawa pomorskiego Żyda Aschera Levy’ego do Ziemi Świętej w 1872 roku, w: Turystyka religijna, pod red.  Z. Kroplewskiego i A. Panasiuka, Szczecin 2010, s. 158-170.

2010

Europa bałtycka w cywilizacji zachodniej – refleksje historyka, w: Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej, pod red. M. Hejgera i W. Skóry. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, Pruszcz Gdański – Słupsk 2010, s.725-738.

(redakcja z D.K.Chojeckim) Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII – XXI wieku, Warszawa 2010, ss.461

Wstęp, w: Choroba i śmierć..., s.9-15.

Henryk Lesiński – organizator życia naukowego w Szczecinie w: Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński – Uczonego życie i dzieło, pod red. R. Gazińskiego i W. Stępińskiego, Szczecin 2010, s. 33-43.

(współautor Z. Puchalski)  Na drodze do uniwersytetu, w: Uniwersytet Szczeciński naprzełomie wieków i czasów 1985-2010,pod red. W. Stępińskiego i W. Tarczyńskiego, Szczecin 2010, s. 3-41.

Szczecin- od miasta portowo-przemysłowego do miasta uniwersyteckiego, w: Poznań – Szczecin – Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, pod red. W. Łazugi i S. Paczosa, Kraków 2010, s. 71-83.

2011

Rola badań niemieckich w poznaniu dziejów zaboru pruskiego, w: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, pod red. Rafała Matery i A. Pieczewskiego, Łódź 2011, s. 107-125.

Powiązania gospodarcze II Rzeczypospolitej z portem szczecińskim w ocenie polskich konsulów w Szczecinie, w: Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, pod red. W. Wrzesińskiego, M. Masnyka i K. Kawalca, Toruń 2011, s. 172-187.

Zapomniane miasto w Szczecinie – Grabowo, w: Szczecin i jego miejsca, pod red. K. Rembackiej, Szczecin 2011, s. 135-147.

Gerarda Labudy związki ze Szczecinem, w: Pro memoria Gerard Labuda (1916-2010), pod red. J. Borzyszkowskiego,  Gdańsk-Wejherowo 2011, s. 69-86;

Gerard Labuda - wielki autorytet - przyjaciel Szczecina, w: Kronika Szczecina 2010, Szczecin 2011, s. 163- 172.

The Evolution of the Maritime Function of the 19 th Century Pommeranian, Studia Maritima, Vol. XXIV, 2011, s.147-160.

Samorząd miejski w Gdańsku i Szczecinie na przełomie XIX I XX wieku, w: Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011, s. 17-34.

2012

[wstęp, opracowanie, redakcja naukowa wespół z Dariuszem K. Chojeckim; redakcja kartograficzna Andrzej Giza i Paweł Terefenko] Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku [37 map w skali 1:500000 w formacie A1 (841mm x 594mm)  i wstęp] /w druku/