• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Bolesław Hajduk


dr hab. prof. US Bolesław Hajduk
stanowisko: profesor
pokój:977c
telefon: 444 33 28
e-mail: 
konsultacje:
 
Pracę doktorską pt. Wolne Miasto Gdańsk w polityce celnej Polski 1922-1934 prof. Bolesław Hajduk napisał pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego. Kolokwium habilitacyjne nad rozprawą Gospodarka Gdańska w latach 1920-1945 odbyło się w 1998 roku przed Radą Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Hajduk swoje zainteresowania twórcze skupia na dwóch zasadniczych zagadnieniach badawczych: historii gospodarczej Gdańska w okresie Wolnego Miasta i II wojny światowej oraz polsko-duńskich stosunkach gospodarczych w latach 1919-1939. Specjalizuje się w problematyce celnej, finansów, bankowości, handlu, wytwórczości, żeglugi i rybołówstwa. Jego dotychczasowy dorobek naukowy liczy ponad 100 publikacji. W szeregu artykułów prof. Hajduk podjął problematykę polskiego systemu celnego, stosunków gospodarczych Polski z Wolnym Miastem Gdańskiem oraz funkcjonowania portów polskiego obszaru celnego, tzn. Gdańska i Gdyni. Na odnotowanie zasługuje także cykl artykułów poświęconych zagadnieniom polsko-duńskim i w szerszym kontekście polsko-skandynawskim. Część z nich odnosi się do kontaktów pomiędzy Polską i Danią w dziedzinie żeglugi, portów, przemysłu okrętowego, rybołówstwa i handlu a także udziału spółki duńskiej Hojgard & Schultz AS w budowie i odbudowie portu gdyńskiego.

Wyróżniającą się pod względem tematycznym grupę stanowią artykuły dotyczące sezonowego wychodźstwa zarobkowego z ziem polskich do Skandynawii w latach 1893-1940 oraz działalności organizacji polskich w Danii w latach 1909-1940. Publikacje książkowe odnoszą się do zagadnień gospodarczych Gdańska. Monografia pt. Wolne miasto Gdańsk w polityce celnej Polski w latach 1919-1939, Wrocław etc. 1981 określa miejsce Wolnego Miasta w systemie celnym II Rzeczypospolitej. W książce dokonano analizy recepcji i wykonywania polskiego ustawodawstwa celnego na obszarze Wolnego Miasta. Na przykładzie polityki celnej starano się także przedstawić jak wyglądała w praktyce realizacja postanowienia zawartego w artykule 104 pkt. 1 traktatu wersalskiego, mówiącego o włączeniu Wolnego miasta do obszaru celnego państwa polskiego. Praktyczne rozwiązanie tej kwestii decydowało o kształcie bilateralnych stosunków gospodarczych oraz stanowiło czynnik zabezpieczający dostęp Polski do morza przez port gdański. W monografii pt. Gospodarka Gdańska w latach 1920-1945, Gdańsk 1998 ukazano główne dziedziny gospodarki miasta. Scharakteryzowano w niej warunki prawne funkcjonowania systemu gospodarki Gdańska, jego finanse i system bankowy. Ponadto przedstawiono handel, wytwórczość, żeglugę, rybołówstwo i kwestie portowe. Książka stanowi pierwszą próbę komplementarnego ujęcia dziejów gospodarczych Gdańska w dwudziestoleciu międzywojennym i czasach II wojny światowej. Prof. Hajduk jest również jednym ze współautorów IV-tego tomu Historii Gdańska wydanego pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka. W publikacji tej opracował szereg problemów z dziedziny gospodarki miasta oraz przedstawił operacje wojskowe pod koniec wojny (I-III 1945 r.)

Aktualnie przygotowuje monografię na temat Stosunków gospodarczych Polski z Danią w latach 1919-1939. W ramach programu naukowego Instytutu Historii PAN uczestniczy w realizacji tematu pt. Handel morski Polski do 1939 roku oraz w pracach nad V tomem Historii Pomorza.