• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek


Zakład Studiów Społecznych i Gospodarczych

stanowisko: profesor nadzwyczajny

pokój: 080

telefon: 091 444 30 10


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORCID iD
 https://orcid.org/0000-0002-6851-9808
publikacje online http://szczecin.academia.edu/AgnieszkaSzudarek
konsultacje: 
W sprawie zaległych zaliczeń proszę kontaktować się pisząc na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

    Dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek wcześniej publikowała pod nazwiskiem Chlebowska. Doktorat, napisany pod kierunkiem prof. Edwarda Włodarczyka na temat publicznej opieki nad ubogimi w rejencji szczecińskiej i koszalińskiej w latach 1808-1872 obroniła 2001 r. w Instytucie Historii US. W swojej pracy naukowej koncentruje się na przemianach społecznych w Prusach, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce w XIX i na pocz. XX wieku. Problematyka prowadzonych obecnie badań obejmuje dwa kręgi tematyczne. Pierwszy dotyczy elit wiejskich na Pomorzu tuż przed wybuchem i w czasie I wojny światowej, drugi polskiego i niemieckiego ruchu kobiecego w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku. Oprócz tego w swoich badaniach podejmuje tematy związane z historią rodziny i rodów szlacheckich na Pomorzu, dobroczynnością, życiem codziennym w XIX stuleciu oraz aktywnością kobiet w latach I wojny światowej. W swoim dorobku dr hab. prof. US A. Szudarek ma około siedemdziesięciu różnego typu publikacji, w tym dwie monografie oraz pięć współredagowanych prac zbiorowych. Wyniki swoich badań ogłaszała m.in. na łamach "Women's History Review", "Przeglądu Historycznego", "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka", "Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych", "Zapisek Historycznych". Organizowała lub współorganizowała siedem konferencji naukowych. W latach 2007-2011 była sekretarzem oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest członkiem Zespołu Badawczego Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Komisji Historii Kobiet przy Zarządzie Głównym PTH. Od połowy 2011 do 2013 roku pod jej opieką działało w IHiSM studenckie Koło Naukowe Historii Kobiet. W latach 2013-2018 należała do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Studia Maritima". W 2016 roku weszła w skład Rady Naukowej "Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych".
W 2009 roku dr hab. prof. US A. Szudarek otrzymała z MNiSW grant związany z realizacją projektu badawczego dotyczącego sytuacji samotnych szlachcianek w Prusach w wieku XIX na przykładzie prowincji Pomorze. Rozprawa stanowiąca jego uwieńczenie ukazała się drukiem w 2012 roku i była podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego. Wysoki poziom merytoryczny wspomnianej publikacji zadecydował o tym, iż w 2013 roku dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek otrzymała Nagrodę Naukową im. G. Labudy.
W czasie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków, który odbywał się w Szczecinie w 2014 roku była współorganizatorem dwóch sympozjów z zakresu historii kobiet. Dr hab. prof. US A. Szudarek w latach 2013-2016 wchodziła w skład Wydziałowego Zespołu ds Jakości Kształcenia i Programów Kształcenia, a w latach 2013-2014 była koordynatorem ds wymiany studentów na kierunku stosunki międzynarodowe. Z początkiem roku akademickiego 2016/2017 została kierownikiem Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych IHiSM i weszła w skład Zespołu ds Jakości Kształcenia na kierunku Media i Cywilizacja. We wrześniu 2018 r. została powołana na eksperta w programie MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych". 

Aktywność naukowa - publikacje, wykłady, udział w konferencjach

najnowsza publikacja: 

-Kwestia narodowa o kwestia kobieca. Zadania Wielkopolanek w obliczu zaostrzenia polityki germanizacyjnej w 1908 r. w opinii warszawskich czasopism dla kobiet,

[w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019, s. 15–32.

Artykuły w czasopismach naukowych

- System wspierania rodzin żołnierzy niemieckich w latach pierwszej wojny światowej na przykładzie Szczecina, "Zapiski Historyczne" T. 83, 2018, z. 2, s. 107-133.

dostęp online

www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/71832ee5c63d0178676f0cbd013f0d5d_ZH_2018_83-2_04_Szudarek_N.pdf


-
 Berliński międzynarodowy zjazd działaczek ruchu kobiecego w 1904 roku w świetle tygodników warszawskich. "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych", 1 (4), 2018, s. 9-46.
dostępne online:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6903/1/CNIS_1_2018_A_Szudarek_Berlinski_miedzynarodowy_zjazd_dzialaczek.pdf 
 

- Rosa Vogelstein and her work: in search of the sources of success of the Stettin Women’s Association (Stettiner Frauenverein) at the turn of the twentieth century. "Women's History Review", 2018. DOI: 10.1080/09612025.2018.1455262

- Jak stawić czoła nowoczesności? Dyskusja wokół wzorca niemieckiej szlachcianki na łamach Deutsches Adelsblatt na przełomie XIX i XX wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXVI, 2016, s. 315-340. 

zobacz: http://rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016/11_Szudarek.pdf

- [recenzja] Ortrud Wörner-Heil, Adelige Frauen als Pionierinnen der Berufsbildung. Die ländliche Hauswirtschaft und der Reifensteiner Verband, University Press Kassel, Kassel 2010, ss. 488, ISBN 978-3-89958-904, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" T. 1, 2016, z. 1, s. 155-165.
zobacz: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/4977

- Sytuacja pruskich szlachcianek na rynku małżeńskim w XIX w. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” R. LXIX, 2014, nr 1, s. 83-102.

- Państwo pruskie wobec samotnych kobiet z elity szlachecko-mieszczańskiej. Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej (od drugiej połowy XVIII do początku XX wieku). „Przegląd Historyczny“ T. CIII, 2012, z. 4, s. 733-748. 

- Selbsthilfe unter Seeleuten. Berufliche Vorsorgekassen in der Provinz Pommern im 19. Jahrhundert.„Studia Maritima” Vol. XXII, Szczecin 2009, s. 41-57. 

- Pod znakiem Czerwonego Krzyża. Patriotyczne Stowarzyszenie Kobiet w Szczecinie (1869-1914) jako organizacja z nurtu ruchu kobiecego wspieranego przez państwo pruskie. „Przegląd Zachodniopomorski” R. XXII (LI), 2007, z. 1, s. 39-66.

- W kręgu pomorskich neopietystów. Główne ośrodki, źródła postaw i zasad życia codziennego szlachty „przebudzonej” w pierwszej połowie XIX wieku. „Zapiski Historyczne” T. LXXI, 2006, z. 1, s. 45-64.

 - [omówienie] „Pommern in der Frühen Neuzeit. Literatur und Kultur in Stadt und Region, hrsg. V. Wilhelm Kühlmann und Horst Tanger, Tübingen 1994. „Przegląd Zachodniopomorski“ T.XXI (L), 2006, z. 1, s. 223-228.

 - Życie codzienne w prowincjonalnych domach pracy przymusowej Pomorza Zachodniego (1799-1876).„Zapiski Historyczne” T. LXVIII, 2003, z. 4, s. 31-68.

 - Pomorska administracja prowincjonalna wobec pauperyzacji społeczeństwa w pierwszej połowie XIX wieku. „Kronika Szczecina 2001” T. XX, Szczecin 2002, s.53-61.

 - Ostatnie lata działalności kolegium Ottona Jageteufla. Próby zreformowania fundacji (1914-1943).„Szczecińskie Studia Historyczne” nr 12, 2000, s.149-160.

 - Z dziejów pomorskich prowincjonalnych domów dla ubogich. Regulamin Krajowych Biednych z 1799 roku. „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 13, 2000, s. 197-207.

 - Początki fundacji Ottona Jageteufla w Szczecinie 1399-1534. „Zeszyty Naukowe nr 234, Szczecińskie Studia Historyczne” nr 11, 1998, s. 189-202. 

- Dzieje Kolegium Ottona Jageteufla w Szczecinie w latach 1534-1914. „Przegląd Zachodniopomorski” T. XIII(XLII), 1998, z. 4 s. 33-56. 

- Jeszcze w sprawie początków pomorskiego rodu Flemmingów. „Przegląd Zachodniopomorski” T. XIII (XLII), 1998, z. 4, s. 238-241.

- Herb rodu von Flemming w świetle źródeł przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie.„Szczeciński Informator Archiwalny” Nr 10, 1996, s. 29-43.

monografie

- „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze. Szczecin 2012, ss. 406.

- Między miłosierdziem a obowiązkiem. Publiczna opieka nad ubogimi na Pomorzu w latach 1815–1872 na przykładzie rejencji szczecińskiej i koszalińskiej. Szczecin 2002.  

redakcja/współredakcja prac zbiorowych

- Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. T. Kulak i A. Chlebowska, Wrocław 2014, ss. 319.

- Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska. Warszawa 2010, ss. 270.

- Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, red. A. Chlebowska, A. Gut. Warszawa 2008.  

- Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Chlebowska. Szczecin 2008.

- Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Materiały pokonferencyjne, red. A. Chlebowska, J. Nowosielska-Sobel. Szczecin 2007.

 
Artykuły w pracach zbiorowych

- Stowarzyszenia niemieckiego mieszczańskiego ruchu kobiecego w miastach zaboru pruskiego na początku XX wieku, [w:] W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu, red. Sz. Wierzchosławski, A. Niewęgłowska, T. Krzemiński, Toruń 2017, s. 193-218.

- Mieszczańskie stowarzyszenia kobiece w Niemczech wobec zniesienia zakazu przynależności kobiet do partii politycznych na przykładzie Szczecina (1908-1914), [w:] Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku), red. T. Kulak, M. Dajnowicz, Wrocław 2016, s. 199–235.

- Starzenie się i starość przedstawicielek elit społecznych w pruskich zakładach dla niezamężnych kobiet w XIX wieku, [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. I: Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 2016, s. 243-253.

- Przemiany w modelu "wdowiego losu" we wschodniopruskich rodzinach szlacheckich w XIX wieku na przykładzie prowincji Pomorze (Provinz Pommern), [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. II: Aspekty społeczno-kulturowe, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 2016, s. 73-86.

- „Prawdziwe szczęście polega na tym, by móc szybko rozpoznać swoje własne powołanie”. Kilka uwag o walorach poznawczych prozy Elizabeth von Arnim, [w:] O pożytkach z lektury książek historycznych. Eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin, red. W. Molik, Poznań 2016, s. 273-281.

- Rola odznaczeń dla kobiet w monarchii pruskiej w XIX w. (1914-1918). Zarys problematyki,[w:] Człowiek, społeczeństwo, źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. Sz. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, Sz. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 526-536.

- Codzienność w okowach wojny. Działalność Narodowej Służby Kobiet w miastach niemieckich w czasie I wojny światowej (na przykładzie Szczecina), [w:] Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. T. Kulak i A. Chlebowska, Wrocław 2014, s. 141-168.

- Szczecin z perspektywy kobiet z elit szlachecko-mieszczańskich w XIX i na początku XX wieku (na podstawie wybranych przykładów), [w:] Szczecin z oddali, red. K. Rembacka. Szczecin 2014, s. 57-67.

- Stowarzyszenia kobiece w Szczecinie w XIX i na początku XX wieku, [w:] Szczecin - codzienność miasta i jego mieszkańców, red. K. Rembacka. Szczecin 2012, s. 113-135.

- Życie w pomorskiej fundacji dla szlachcianek. Gospodarstwo domowe panien kanoniczek w połowie XIX wieku (w świetle pośmiertnych spisów majątku, [w:] Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. K. Sierakowska, G. Wyder. Zielona Góra 2012, s. 87-97.

- Dzieci, ubodzy i chorzy jako wspólny obszar aktywności władz samorządowych i organizacji pożytku publicznego w Szczecinie na początku XX wieku, [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, red. A. Makowski, Szczecin 2011, s. 35-62. [współautor: Dariusz K. Chojecki] 

- Prestiż społeczny i praca. Schroniska dla kobiet jako forma działań opiekuńczych szlachty pruskiej wobec zubożałych szlachcianek na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. W. Wrzesiński, M. Masnyk, K. Kawalec. Toruń 2011, s. 585-595.

- W poszukiwaniu własnego miejsca. Uwarunkowania migracji niezamężnych szlachcianek w Prusach w XIX wieku, [w:] Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska. Warszawa 2010, s.

- W walce o poprawę warunków życia. Opieka nad dzieckiem jako obszar działalności organizacji kobiecych w Prusach na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Szczecina, [w:] Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk. Warszawa 2010, s. 333-348.

- W kręgu nowych form resocjalizacji dzieci. Dom poprawy w Drawsku w II połowie XIX wieku, [w:] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, red. E. Krasucki. Szczecin 2010, s. 43-53.

- Od klasztoru do zakładu opiekuńczego. Fundacja dla niezamężnych kobiet w Kołobrzegu. Zarys dziejów do 1914 r., [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński. Szczecin 2010, s. 139-149.

- Pierwszy raz z prawem głosu. Praca organizacji kobiecych nad przygotowaniem szczecinianek do udziału w życiu politycznym czasie kampanii wyborczej do niemieckiego Zgromadzania Narodowego (grudzień 1918-styczeń 1919), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 r. (na tle porównawczym), T.2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc. Warszawa 2009.

- Aktywność przedstawicielek elit wiejskich Pomorza (Provinz Pommern) w organizacjach kobiecych w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku (na wybranych przykładach), [w:] Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, red. M. Dajnowicz, Białystok 2009. 

- Pamięć historyczna jako narzędzie do budowania postawy patriotycznej niemieckich kobiet przed wybuchem pierwszej wojny światowej, [w:] Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009, s. 153-160.

- Z dziejów filantropii na Pomorzu. Działalność dobroczynna mieszkańców Gryfina w XIX wieku, [w:] Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Gałaj-Dempniak, R. Skrycki, Szczecin 2009, s. 47-53.

- Ujednolicenie herbu rodu von Bonin w końcu XIX na podstawie protokołów ze zjazdów rodzinnych, [w:] Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, red. A. Chlebowska, A. Gut. Warszawa 2008, s. 37-48. 

- Pensja wdowia w środowisku ludzi morza w XIX wieku w świetle statutów pomorskich zawodowych kas opiekuńczych, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo. Warszawa 2008, s. 517-529. 

- Z dziejów miasta w XIX wieku. Maszewo w okresie wojny francusko-pruskiej, [w:] Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Chlebowska. Szczecin 2008, s. 89-97. 

- Z dziejów kultury umysłowej na Pomorzu. Księgozbiory domowe szlachcianek z I połowy XIX wieku, [w:] Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, red. R. Gaziński, Szczecin 2008, s. 34-43. 

- Od tradycji do rewolucji. Nurty rozwoju ruchu kobiecego w Prusach na przykładzie organizacji szczecińskich (do 1914 roku), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc. Warszawa 2008, s. 171-191.

- Spuścizna majorowej von Dewitz. Przyczynek do badań nad wyposażeniem dworków szlacheckich na Pomorzu w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Zamki i rezydencje na Pomorzu, red. M. Słomiński, E. Prync-Pommerencke, Z. Pawlicki. Szczecin 2006 [druk 2007], s. 63-67.

- Model rodziny szlacheckiej w majątku wiejskim na Pomorzu między wiekiem XVIII a początkiem XX w świetle kronik rodzinnych, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski 25-27 maja 2007, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin 2007, s. 99-110. 

- Przedstawicielki gminy żydowskiej w Szczecinie wobec ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Żydzi i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński. Warszawa 2007, s. 237-248.   

- Panny kanoniczki z Marianowa. Przemiany w organizacji i funkcjach fundacji dla szlachcianek w XIX wieku, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. A. Chludzińkiego i R. Gazińskiego, Dygowo-Szczecin 2006, s. 79.

- Oddziaływanie propagandy wojennej na wsi. Postawa kobiet wobec konfliktów lat 1864,1866, 1870-1871, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Włościborz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski 13-15 maja 2005, red. R. Gaziński, A. Chludziński, Dygowo-Szczecin 2005, s. 81-89.

- Kobiece towarzystwa dobroczynne w miastach Pomorza Zachodniego w I połowie XIX wieku, [w:] Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku, pod red. D. Michaluk i K. Mikulskiego, Toruń 2003 (druk), s. 371-380. 

- Opieka nad ubogimi na wsi pomorskiej w XIX wieku. Zarys problematyki, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Włościbórz, gmina Dygowo 14-16 maja 2004, pod. Red. R. Gazińskiego, A. Chludzińskiego, Dygowo-Szczecin 2004, s. 37-46.

- By uhonorować patriotyzm i miłosierdzie. Pomorzanki odznaczone Orderem Luizy w XIX wieku, [w:] Monumenta manet. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. A. Makowskiego i E. Włodarczyka, Szczecin 2003, s. 151-160.

- Fundacje opiekuńcze dla szlachcianek – legaty Richarda Heinricha von Flemminga 1714/1753 – 1928, [w:] Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku, pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego. Szczecin 1998, s. 121-132.

 Referaty wygłoszone podczas konferencji
- Życie codzienne w fundacji dla niezamężnych szlachcianek w Marianowie w XIX i na początku XX wieku. Sympozjum naukowe: Cysterki na Pomorzu. W 770-lecie fundacji klasztoru w Marianowie. Marianowo, 9 czerwca 2018 r.

- Kwestia narodowa a kwestia kobieca. Zadania Wielkopolanek w obliczu zaostrzenia polityki germanizacyjnej w 1908 r. w opinii poznańskich i warszawskich czasopism dla kobiet. 
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku pt.: Polityka w prasie kobiecej. Uniwersytet w Białymstoku, 25-27 maja 2018 r.

- Prawa wyborcze dla kobiet w polskich projektach emancypacyjnych do 1918 roku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kobiety w wyborach. Wybory kobiet. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 19-20 kwietnia 2018 r. 

- Droga kobiet do uzyskania praw wyborczych w Niemczech. Stan badań.
Seminarium im. Profesor Anny Żarnowskiej. Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym UW. Warszawa, 28.09.2017.

- Pomorskie szlachcianki w majątkach wiejskich wobec ruchu rolniczych stowarzyszeń kobiecych (Landfrauenbewegung) przed i w czasie I wojny światowej | Frauen des pommerschen Landadels und die Landfrauenbewegung vor dem und während des Ersten Weltkriegs. Interdyscyplinarna konferencja: Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIII–XX w.) / Gdańsk, 22–24.06.2017. 

- Piętno „starej panny”. Cechy dziewiętnastowiecznego dyskursu na temat niezamężnych kobiet. Ogólnopolska konferencja naukowa: Od „starej panny” do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków. Kraków, 7–9.06.2017.

- Stowarzyszenia niemieckiego mieszczańskiego ruchu kobiecego w miastach wschodnich prowincji Prus na początku XX wieku. Ogólnopolska konferencja naukowa: W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo na ziemiach Polski zachodniej w XIX i XX wieku. Toruń, 27-28.10.2016. 

- Życie umysłowe i kulturalne w dworach i pałacach na Pomorzu w XIX wieku. IV Popołudniowe spotkania kulickie. Pomorskie siedziby ziemiańskie jako ośrodki kultury. Kulice, 30.09.2016.

- W świecie powinności i obowiązków szlacheckich. Historyczno-antropologiczny kontekst literackiego obrazu kobiecych dążeń do spełnienia. "Effi Briest" T. Fontane. Ogólnopolska konferencja naukowa: Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji. Siedlce, 1-4.06.2016. 

- Kobiety w niemieckich kompendiach historycznych. Sympozjum warsztatowe: Dzieje kobiet – słownik czy encyklopedia? Przegląd doświadczeń historiografii polskiej i zagranicznej. Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 12.04.2016.

- Bismarckowie z Kulic - zarys historii rodziny. I Popołudniowe spotkanie kulickie. Z przeszłości Kulic. Kulice, 13.01.2016.

- Starość samotnych szlachcianek z pomorskich rodów szlacheckich w XIX wieku. Ogólnopolska konferencja naukowa: Senior w rodzinie i dla rodziny, Szczecin, 9.10.2015.

- System wspierania rodzin niemieckich żołnierzy w okresie pierwszej wojny światowej na przykładzie Szczecina (Kriegsunterstützungssystem für die deutschen Soldatenfamilien während des Ersten Weltkrieges am Beispiel Stettins). Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa „Społeczeństwo i kościół na Pomorzu podczas pierwszej wojny światowej”/„Gesellschaft und Kirche in Pommern während des 1. Weltkrieges”. Szczecin, 24.01.2015 r.

- Stowarzyszenia kobiece w Niemczech wobec zniesienia zakazu przynależności kobiet do partii politycznych (1908- 1914) na przykładzie Szczecina. Ogólnopolska konferencja naukowa: Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI), Białystok 22-24.05.2015 r.

 - Osiągnięcia i porażki ruchów emancypacyjnych i feministycznych z perspektywy roku 1914. Przykład Niemiec. Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych XIX-XX wiek. Sympozjum XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin, 19-20.09.2014 r.

- Codzienność w okowach wojny. Stowarzyszenia kobiece w Niemczech w czasie I wojny światowej.
Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych XX wieku. Sympozjum Komisji Historii Kobiet podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Kołobrzeg, 17.09.2014 r.

- Starość kobiet w pruskich fundacjach opiekuńczych  w XIX i na początku XX wieku.
Konferencja Zespołu Badawczego Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku IH UW „Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (na tle porównawczym). Zmiany oceny wartości i prestiżu starości i młodości w XIX i XX wieku”, Warszawa, 30.01-1.02.2013 r.   

 Inne: 

- Członkini komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej: Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych. Pobierowo, 27-29 września 2016 r.

- recenzja w przewodzie doktorskim mgr Jana Ratuszniaka, temat pracy: „Nowa Kobieta”? Życie, osobowość i działalność Aleksandry Kołłontaj (1872-1952), Łódź 2016. Uniwersytet Łódzki.

- Szczecińskie emancypantki na przełomie XIX i XX wieku. Wykład, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, 10 listopada 2016 r.

- recenzja wydawnicza: Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor. Radzymin-Warszawa 2016, T. 1, ss. 475; T. 2, ss. 332.

- Terra incognita, czyli przywracanie pamięci o dawnych mieszkankach Pomorza. "Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 10-12, 2015, s. 19-20.

- Na rozdrożu. Kilka uwag o różnych perspektywach w badaniach nad dziejami kobiet w Polsce. "Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 10-12, 2015, s. 110-112.

 - recenzja wydawnicza: Modele kobiecej samotności - panny, wdowy, rozwiedzione, red. Beata Walęciuk-Dejneka. Kraków 2015, ss. 214.

- recenzja w przewodzie doktorskim mgr A. Popławskiej, temat pracy: "Kulturowe uwarunkowania trzech generacji małżeństw polsko-niemieckich na północno-zachodnim pograniczu Polski w latach 1945-2004". Uniwersytet Szczeciński.

- Czy kobieta jest człowiekiem? Dziewiętnastowieczny dyskurs na temat równości płci. Wykład w ramach: Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, 24.05.2014 r.
https://www.youtube.com/watch?v=A2Bjadxqhko

- sekretarz w przewodzie habilitacyjnym dr. Dariusz Chojeckiego, Uniwersytet Szczeciński

- Życie codzienne kobiet w Szczecinie w latach pierwszej wojny światowej. Wykład w ramach cyklu: Środy z historią Szczecina, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 16 grudnia 2014 r. 

- [opracowanie] Bibliografia prac prof. Mieczysława Stelmacha. [W:] Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Szczecin 2008, s. 19-25.

 - Sprawozdanie z warsztatów młodych polskich i niemieckich historyków „Polsko-niemieckie pogranicze i stosunki sąsiedzkie w XIX i XX wieku”. „Zapiski Historyczne” T. LXVIII, 2003, z. 2-3, s. 271-274.Współautor: Paweł Gut 

- opracowanie haseł: Dyrekcja Zakładów Opiekuńczych na Pomorzu Zachodnim. Prowincjonalne Kuratorium Zakładów dla Ociemniałych w Szczecinie. [W:] Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku, pod red. R. Gazińskiego, P. Guta, M. Szukały. Warszawa-Szczecin 2002.

- Zestawienie publikacji, doktorantów i magistrantów prof. dr hab. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. „Szczecińskie Studia Historyczne” nr 13, 2000, s. 7-25.

- [omówienie zawartości]  Baltische Studien, NF, 1996, Bd. 82. „Przegląd Zachodniopomorski” T. XV (XLIV), 2000, z. 3, s. 265- 268.                                                      

 - [omówienie zawartości] Baltische Studien, NF, 1997, Bd. 83. „Przegląd Zachodniopomorski” T. XV (XLIV), 2000, z. 3, s. 268-272.

 - Flemmingowie z Maciejewa – rys genealogiczno-historyczny. [W:] Spotkania Historyczne –Sydonia. Strzmiele 1999, s. 10-17.

- Sprawozdanie z konferencji „Szlachta-społeczeństwo-państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku” Słupsk 14-17 maja 1998 roku.

 - [omówienie zawartości] „Baltische Studien” NF, 1994, Bd. 80. Współautorka A. Ciżek. „Przegląd Zachodniopomorski”, T. XII (XLII), 1998, z. 1, s. 227-230. 

 - [omówienie zawartości] „Baltische Studien” NF, 1995, Bd. 81. Współautorka A. Ciżek. „Przegląd Zachodniopomorski”, T. XIII(XLII), 1998, z. 2, s. 215-219.    

 - [omówienie zawartości] „Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych”, pod red. Kazimierza Kozłowskiego. Warszawa-Szczecin 1997. „Przegląd Zachodniopomorski”, T. XIII (XLII), 1998, z. 3,s. 239-240. 

- [zestawienie] Indeks geograficzny. Indeks osobowy. W: Dzieje Szczecina 1945-1990, pod red. T. Białeckiego i Z. Silskiego. T. IV, Szczecin 1998, S. 735-771.

 - Rodzina Flemmingów na Ziemi Kamieńskiej do połowy XVIII w. „Przegląd Zachodniopomorski”, T.XII, (XLI), 1997, z. 1-2, s. 65-82. 

 - Sprawozdanie z konferencji „Zamki i dworki na Pomorzu. Ich przeszłość i przyszłość”, która odbyła się w dniach 27-29 września 1996 r. w Kulicach. „Przegląd Zachodniopomorski”, T.XII, (XLI), 1997, z. 1-2,  s. 382-386.