• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. prof US Adam Makowski


dr Adam MakowskiZakład: Zakład Studiów nad Społecznościami Lokalnymi
stanowisko: profesor
pokój: 147
telefon: 444 33 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: środa 11.00-12.30 
 

Zainteresowania naukowe prof. Adama Makowskiego dotyczą historii społecznej i politycznej Polski XX wieku, szczególnie zaś procesów integracyjnych ziem zachodnich i północnych z Polską po II wojnie światowej. Rozprawę doktorską na temat Formowanie komunistycznego monopolu władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948 obronił w 1994 r. W pracy temat budowy struktur władzy komunistycznej na ziemiach zachodnich ukazany został na tle procesów osadniczych, budowy od podstaw stosunków społecznych i gospodarczych w warunkach obecności armii radzieckiej, ludności niemieckiej oraz nieunormowanej sytuacji prawnej regionu.

W kolejnych latach podjął tematykę przemian społeczno-gospodarczych na Pomorzu Zachodnim w okresie 1945-1989 oraz polityki gospodarczej państwa wobec ziem zachodnich i północnych. Skutkiem tych badań była habilitacja uzyskana w roku 2007 na podstawie rozprawy Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960.

Prof. Makowski jest autorem ponad 70 publikacji, uczestnikiem około 30 konferencji i sesji naukowych oraz konsultantem historycznym 20-odcinkowego cyklu telewizyjnego „Stacja PRL” (1999-2000).

 

Wybrane publikacje

Prace zwarte

Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, praca zbiorowa pod red. A. Makowskiego i E. Włodarczyka, Szczecin 2003,

Gospodarka Pomorza Zachodniego po Październiku 1956. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XIII, Szczecin 2004

Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960, Szczecin 2006

W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 roku na Pomorzu Zachodnim, praca zbiorowa pod redakcją A. Makowskiego i M. Machałek, Szczecin 2007

Polacy na ziemiach odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: przed i po akcesji, praca zbiorowa pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2008

Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji, praca zbiorowa pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011

Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI w. praca zbiorowa pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011

 

 Artykuły

Wpływ szczecińskich uczelni humanistycznych na rozwój szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1958-1989 (współautor Eugenia Brzosko), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecińskie Studia Historyczne, 1991, nr 4

Problemy kadrowe liceów ogólnokształcących województwa szczecińskiego w latach 1945-1989, Przegląd Zachodniopomorski, 1991, z. 3

Pomorze Zachodnie w polityce Związku Radzieckiego w 1945r., Przegląd Zachodniopomorski, 1992, z. 3

Postawy politycznej akceptacji i oporu wobec władzy komunistycznej na Pomorzu Zachodnim w 1945 r., Szczecińskie Studia Historyczne, 2000, nr 12

Manifestacja „Trzymamy Straż nad Odrą” i obchody święta 3 Maja – dwa epizody kampanii przed referendum ludowym w 1946 r. na Pomorzu Zachodnim, Przegląd Zachodniopomorski 2001, z. 3

Spirytus metylowy probierzem postaw okresu stalinowskiego?, Przegląd Zachodniopomorski, 2001 z. 3

Oficjalne reakcje na wybór Karola Wojtyły na papieża na Pomorzu Zachodnim, W: Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, praca zbiorowa pod red. H. Komarnickiego i K. Kozłowskiego, Szczecin 2001

Miedzy współpracą a konfrontacją. Próby utworzenia bloku wyborczego sześciu partii na Pomorzu Zachodnim w 1946 r., Zapiski Historyczne, 2002, z. 1

Likwidacja Polskiej Partii Socjalistycznej na Pomorzu Zachodnim. Jesień 1947-grudzień 1948r. W: Historia lux veritatis, praca zbiorowa pod red. R Gazińskiego i A. Gut, Szczecin 2002

Polska pod hegemonią ZSRR. Dokument o podporządkowaniu polskiej polityki gospodarczej Związkowi Radzieckiemu w okresie rządów Władysława Gomułki, Teki Archiwalne 2003, nr 7

W poszukiwaniu koniunktury. Osadnictwo jako szansa awansu cywilizacyjnego Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, W: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Mity i rzeczywistość, praca zbiorowa pod redakcją K. Kozłowskiego, Szczecin 2003

Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach zachodnich i północnych na przykładzie Pomorza Zachodniego, Zapiski Historyczne 2004, z. 2-3

Próby realizacji polityki regionalnej w warunkach ustroju komunistycznego w Polsce na przykładzie integracji ziem zachodnich i północnych po Październiku 1956 r. Szczecin 2005. (Opracowanie dla potrzeb Parlamentu Europejskiego)

Gospodarcze i społeczne aspekty polityki regionalnej w Polsce w okresie liberalizacji systemu komunistycznego po 1956 r. na przykładzie Pomorza Zachodniego Szczecin 2006. (Opracowanie dla potrzeb Parlamentu Europejskiego)

Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1945-1989. (współautor Alina Hutnikiewicz) W: Od Polski Ludowej do III RP w Unii Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945-2005, praca zbiorowa pod red. K. Kozłowskiego, A. Wątora, E. Włodarczyka, Szczecin 2006

Ziemie Zachodnie i Północne w polityce gospodarczej Polski w latach 1945-1960. W: Ziemie Odzyskane/Ziemie zachodnie i północne 1945-2005, praca zbiorowa pod redakcją A. Saksona, Poznań 2006

See Economy of West Pomerania at the Timeof Six’ Years Plan Implementation (1950-1955), Studia Maritima 2006, vol XVIII

Lokalne próby budowy społeczeństwa obywatelskiego w okresie liberalizacji polityki państwa w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku na przykładzie Pomorza Zachodniego. W: „Silna demokracja w silnym państwie”. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, praca zbiorowa pod redakcją J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007

Die Seewirtschaft als Konjunkturfaktor in Westpommern nach dem Oktober 1956, Studia Maritima 2007, vol. XIX

Ewolucja postaw społeczeństwa Pomorza Zachodniego wobec Państwa po II wojnie światowej. W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. I, praca zbiorowa pod redakcją J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007

Gryfino. Nietypowy przykład kariery polskiego miasteczka po II wojnie światowej. W: Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, praca zbiorowa pod red. R. Skryckiego, Gryfino 2009

Echa przemówienia Winstona Churchilla w Fulton 5 marca 1946 r. w rywalizacji politycznej na Pomorzu Zachodnim, w: W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, praca zbiorowa pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka, A. Wątora, Szczecin 2009

Szczecińskie pokolenia – dorastanie. Refleksje o źródłach grudniowego buntu w Szczecinie w 1970 r., w: Historia, miasto, pamięć: Grudzień ’70 – Styczeń ’71 (perspektywa szczecińska), praca zbiorowa pod red. M. Kowalewskiego, E. Krasuckiego i P. Miedzińskiego, Szczecin 2010

Wyłom w systemie. Doraźne i trwałe skutki aktywizacji społecznej w okresie Października 1956 r., w: Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI w., red. A. Makowski, Szczecin 2011

Społeczny wymiar polityki ekonomicznej państwa na przykładzie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, w: Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć. Tom 1. Historia, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Poznań 2011, s. 83-98.

 

Udział w opracowaniach encyklopedycznych

Opracowanie haseł Encyklopedii Szczecina, t. I i II, Szczecin 1999-2000

Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, praca zbiorowa, Szczecin 2001, s. 49-53, 68-75, 84, 104-106, 114, 132-133, 135-136, 155-156, 169-170, 189-191, 195-199, 209-214, 219, 225-226, 253-258, 273-275, 298-299, 318-321, 345-347, 386-387, 389-392,

 

 

Organizacja konferencji naukowych

W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 roku na Pomorzu Zachodnim. Szczecin 16 XI 2006

W poszukiwaniu tożsamości. Nowe społeczeństwo w nowym otoczeniu. Polacy na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej. Szczecin 25 IV 2008

Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polsce i na świecie od  XVIII do XXI wieku. Szczecin 10 XI 2008

Polska-Ukraina. Wyzwania dobrego sąsiedztwa. Szczecin 17 XII 2008

Polska i Ukraina w Partnerstwie Wschodnim. Szczecin 11 XII 2009

Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji. Szczecin 13 V 2010

Wyższe uczelnie w życiu społeczności lokalnych. Szczecin 19 V 2010

Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI w. Szczecin 25-26 V 2010

Konferencja Polska-Ukraina 2011 (13 I 2011)

Polska i Ukraina po 20 latach: perspektywy strategicznego partnerstwa, Szczecin 19 I 2012

 
 

Udział w konferencjach i sesjach naukowych

Polska i jej sąsiedzi w XX wieku, Szczecin 1990, Referat: Stosunek mniejszości narodowych na wschodnich kresach Rzeczypospolitej do państwa polskiego w czasie II wojny światowej w świetle raportów i meldunków ZWZ-AK

Bałtyk w dziejach ziem polskich i państwa polskiego w XIX i w pierwszej połowie XX wieku (do 1956 r.) - zagadnienia gospodarcze i polityczne. Travemunde 1996. Rreferat: Problem dostępu do Bałtyku w programach polskich sił politycznych w okresie II wojny światowej (do konferencji poczdamskiej)

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950. Mity i rzeczywistość. Szczecin 26 IV 2001. Referat: Radziecka administracja wojskowa a polska kolonizacja Pomorza Zachodniego do konferencji poczdamskiej

Bariery awansu zawodowego kobiet. Szczecin 27 IV 2001. Referat: Aktywność zawodowa kobiet na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej

Młodzież w oporze społecznym 1944-1989. Wrocław 3-4 V 2001. Referat: Postawy młodzieży wobec walki politycznej przed referendum ludowym w 1946 r. na Pomorzu Zachodnim na przykładzie manifestacji „Trzymamy Straż nad Odrą” i obchodów święta 3 Maja.

Osadnictwo polskie Na Pomorzu Zachodnim 1945-1950. Mity i rzeczywistość. Szczecin 5 XII 2002. Referat: Osadnictwo Na Pomorzu Zachodnim jako szansa aktywizacji regionu po przełomie październikowym w 1956 r.

Polska-Polonia. Wzajemne oczekiwania. Szczecin 19-21 IX 2002. Referat: Polacy w międzywojennym Szczecinie

750-lecie Choszczna, VI 2004. Referat: Choszczno wobec konfrontacji politycznej na Pomorzu Zachodnim w referendum ludowym w czerwcu 1946 r.

Die Volksaufstande In der DDR und In Polen im Vergleich. Ueckermunde 29-30 III 2004. Referat: Niemcy Polacy na Pomorzu Zachodnim wobec Niemiec i Niemców w I połowie lat pięćdziesiątych

60 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Szczecin IV 2005. Referat: Wokół polityki gospodarczej na Pomorzu Zachodnim w minionym sześćdziesięcioleciu (1945-2005)

Ziemie Odzyskane/ Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005 – 60 lat w granicach państwa polskiego, Słupsk 9-10 VI 2005 r. Referat: Ziemie zachodnie i północne w polityce gospodarczej państwa w latach 1945-1960

Obraz wyborów w prasie w XIX i XX wieku 23-24 IX 2005 r. Referat: Obraz kampanii przed referendum 30 czerwca 1946 r. w prasie szczecińskiej

„Silna demokracja w silnym państwie”. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku. Gorzów 19-20 IX 2006. Referat: Lokalne próby budowy społeczeństwa obywatelskiego w okresie liberalizacji polityki państwa w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku na przykładzie Pomorza Zachodniego

W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 roku na Pomorzu Zachodnim. Szczecin 16 XI 2006. Referat: Ewolucja polityki gospodarczej państwa wobec Pomorza Zachodniego po przełomie październikowym w 1956 roku

Piastowsko-komunistyczna satysfakcja. Obchody rocznic historycznych na Śląsku po II wojnie światowej. Szklarska Poręba 23-25 V 2007. 1 i 3 maja – dwa symbole w walce o różne wizje powojennej Polski na przykładzie Pomorza Zachodniego.

Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, Gorzów Wielkopolski 6-7 IX 2007. Referat: Ewolucja postaw społeczeństwa Pomorza Zachodniego wobec Państwa po II wojnie światowej

Dialog między obecnymi i dawnymi mieszkańcami Pomorza, Kulice 6 X 2007. Referat: Szczecin i Pomorze Zachodnie w polityce ZSRR latach 1945-1946.

Społeczeństwo PRL, Poznań 1-3 IV 2008. Referat: Społeczny wymiar polityki ekonomicznej państwa na przykładzie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej

W poszukiwaniu tożsamości. Nowe społeczeństwo w nowym otoczeniu. Polacy na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej, Szczecin 25 IV 2008. Referat: Polityka ekonomiczna państwa jako czynnik integracji społecznej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w II połowie XX wieku.

Stargard w latach 40. i 50. XX w. – problemy społeczno-gospodarze i polityczne. Stargard Szczeciński 6 VI 2008. Referat: Stare miasto – nowi ludzie – nowa Polska. Mieszkańcy Stargardu wobec walki politycznej w Polsce w latach 1945-1948

Swoi i obcy w prasie regionalnej XIX i XX wieku. Pobierowo IX 2008. Referat: Pionierzy czy szabrownicy? Polacy wobec niemieckiego dziedzictwa na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej.

Od idei do realizacji. Formy samorządności w Polsce i na świecie od  XVIII do XXI wieku. Szczecin 10 XI 2008. Referat: Komunizm a społeczeństwo obywatelskie w Polsce po II wojnie światowej na przykładzie Pomorza Zachodniego.

Gryfino i okolice na przestrzeni wieków. Gryfino 6 III 2009. Referat: Gryfino. Nietypowy przykład kariery polskiego miasteczka po II wojnie światowej.

750 lat Nowogardu. Nowogard wiosna 2009. Referat: Metody walki politycznej w kampanii przed referendum 30 czerwca 1946 r. na przykładzie powiatu nowogardzkiego

XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Olsztyn 16-19 IX 2009. Referat: Lokalna prasa centralna? Rola dzienników regionalnych w opisywaniu politycznej rzeczywistości PRL na przykładzie Pomorza Zachodniego

Spotkania kulickie. Nowogard po II wojnie światowej. Kulice 6-7 III 2010 r. Referat: Polityczne problemy integracji społeczeństwa powiatu nowogardzkiego po II wojnie światowej na przykładzie kampanii przed referendum 30 czerwca 1946 r.

Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI w. Szczecin 25-26 V 2010. Referat: Wyłom w systemie – doraźne i trwałe skutki aktywizacji społecznej w okresie Października 1956 r.

Polska i Ukraina po 20 latach: perspektywy strategicznego partnerstwa, Szczecin 19 I 2012. Referat: 20 lat polskich przemian