• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zakład Historii XIX i XX w.


 
Mgr Paweł Muszyński jest absolwentem kierunku Historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Napisał i obronił pracę magisterską pt. „Konfederacja Polski Niepodległej w Okręgu Szczecińskim w latach 1979-1989”,  pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Wątora. W czasie trwania studiów uczestniczył w 3 konferencjach naukowych oraz współorganizował XIV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Szczecinie. Swoje obecne zainteresowania naukowe Paweł Muszyński koncentruje na działalności politycznej Leszka Moczulskiego oraz różnych grup opozycyjnych  jak i działaniach aparatu represji z czasów PRL. Wybrane publikacje:
 
Artykuły:
 • Tadeusz Manteuffel jako historyk i archiwista, Scritptor „Nowy” nr 1, Szczecin 2010.
 • Konfederacja Polski Niepodległej w okręgu szczecińskim w latach 1979-81, Scritptor „Nowy” nr 2, Szczecin 2011.
mgr Grzegorz Rolewicz
 
Mgr Grzegorz Rolewicz jest absolwentem kierunku Historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską pt.   „Zbuntowane pokolenie” lat 80’ XX wieku w świetle pism młodzieżowych z lat 1980-1985 napisał i obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Wątora. W trakcie trwania swoich studiów uczestniczył w 4 konferencjach naukowych, współorganizował XIV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Szczecinie, a także brał udział w pracach kolegium redakcyjnego zajmującego się redagowaniem pamiętników Juliusza Zdanowskiego. Swoje obecne zainteresowania naukowe mgr Rolewicz koncentruje na działalności środowiska skupionego wokół tygodnika Dziś i Jutro.Wybrane publikacje:
Artykuły:
 • Idee lewicowe i recepcje komunizmu w Afryce Zachodniej i Wschodniej (Ghana, Mali, Benin, Senegal, Republika Konga, Tanzania), [w:] Komunizm i jego Oblicza, red. E.Krasucki, D.Wybranowski, w wydaniu.
 • Zawód Archiwista wczoraj i dziś, [w:] Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach, red. B.Broda, J.Popanda, Katowice 2012.
mgr Anna Jankowska vel Pankowska
 
mgr Maricn Kulesza
 

Mgr Marcin Kulesza jest absolwentem Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.  Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Historii XIX i XX wieku, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem: "Kazimierz Studentowicz - biografia polityczna". Zainteresowania naukowe doktoranta dotyczą najnowszej historii Polski, ruchów społeczno-politycznych oraz współczesnej polskiej myśli politycznej.

mgr Jarosław Bojar
 
Mgr J. Bojar ukończył studia historyczne w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Prace magisterską pod tytułem : "Myśl ustrojowa na łamach czasopisma Droga w latach 1922- 1937", napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Farysia. Od 2010 roku jest doktorantem w Zakładzie Historii XIX i XX wieku IHiSM. Zainteresowanie doktoranta skupiają się wokół rodzimej myśli politycznej oraz badań prasoznawczych.
 
REALIZOWANA PROBLEMATYKA BADAWCZA
 • historia polityczna od XIX do XXI wieku
 • polska myśl polityczna XIX- XXI wiek
 • działalność i myśl polityczna ruchów politycznych, organizacji i partii politycznych od XIX do XXI wieku
 • przedstawiciele i twórcy myśli politycznej
 • procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej.
 • koncepcje państwa i narodu w polskiej myśli politycznej
 • koncepcje ustroju politycznego w polskiej myśli politycznej
 • ekstremizm polityczny
 • biografistyka
 • badania prasoznawcze
 • zależności między sferą działań politycznych, idei politycznych a religią
 • dzieje ruchu narodowo-demokratycznego
 • dzieje ruchu konserwatywnego
 • kształt polityki kulturalnej w Polsce Ludowej
 • kultura popularna w PRL
 • postawy intelektualistów i twórców kultury w PRL
Publikacje powstałe w Zakładzie Historii XIX i XX w.

"Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku."  Pod redakcją Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora, Szczecin 2009.

 

„Narodowa Demokracja XIX - XXI wiek. Koncepcje-Ludzie-Działalność.”  Pod redakcją  Tomasza Sikorskiego  i  Adama Wątora, Szczecin 2008 .

Realizowane projekty badawcze: 
 • Biogramy działaczy narodowo-demokratycznych z Galicji (prof. dr hab. A. Wątor)
 • Od Moraczewskiego do Sławoj-Składkowskiego. Gabinety II Rzeczpospolitej (Zespół: prof. dr hab. A. Wątor, prof. dr hab. J. Faryś, dr H. Walczak, dr T. Sikorski, dr E. Krasucki, dr A. Szczepańska, dr A. Urbanowicz, dr T. Kenar)
 • Polska lewica (XIX-XXI wiek). Działalność –koncepcje - ludzie. (prof. dr hab. A. Wątor, dr E. Krasucki, dr T. Sikorski) więcej informacji tutaj
 • Koncepcje ideowo-polityczne polskiego nurtu konserwatyzmu demokratycznego (ewolucyjnego) w latach 1979-1997 (dr T. Sikorski)
 • Państwo i naród w polskiej myśli politycznej (prof. dr hab. A. Wątor, dr T. Sikorski)
 • Ideowe dziedzictwo głównych nurtów polskiej myśli politycznej II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej (prof. dr hab. A. Wątor, dr T. Sikorski, dr E. Krasucki) więcej informacji tutaj
 • Oblicze ideowo-polityczne „Myśli Narodowej” w latach 1921-1939 (monografia, mgr Przemysław Jastrzębski)
 • Ruch narodowy: kraj i emigracja (1945-1989). Działalność – dorobek ideowy. (wspólnie z BEP IPN w Szczecinie: dr T. Sikorski, dr T. Kenar)
 • Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej (dr A. Szczepańska, dr T. Sikorski, dr E. Krasucki) więcej informacji tutaj
 • Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w myśli politycznej ugrupowań politycznych III Rzeczypospolitej (dr T. Sikorski, dr T. Ślepowroński)
 • Polityka kulturalna PRL wobec kultury masowej (dr Eryk Krasucki)
 • Powojenne kryzysy w wymiarze lokalnym (1956, 1968, 1970/71, 1980/81) (dr Eryk Krasucki)
 • Dzieje polskiego anarchizmu w II RP (dr Eryk Krasucki)