• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Krzysztof Guzikowski, prof. US


dr Krzysztof Guzikowski Zakład: Historii średniowiecznej
stanowisko: adiunkt
pokój:
telefon: 
e-mail: 
konsultacje:
 

Koncentruje swoje badania na problematyce średniowiecznych dziejów Pomorza Zachodniego i strefy zachodniego Bałtyku. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są dzieje miast, klasztorów cysterskich i migracji rycerskich.

Studia na kierunku historia ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim. Pod kierunkiem prof. H. Lesińskiego napisał pracę magisterską pt. Polityka Polski wobec Pomorza Zachodniego w latach 1409-1466. W latach 1994-2000 przygotował rozprawę doktorską pt. Podstawy gospodarcze funkcjonowania dominium cystersów z Kołbacza na tle zmian osadniczych w XII-XIV wieku, której promotorem był prof. J.M. Piskorski, a recenzentami prof. G. Labuda i prof. T. Jurek. W 2013 r. opublikował książkę pt. Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku do początku XIV wieku, która stała się podstawą przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Uniwersytecie Szczecińskim.

W trakcie swojej pracy naukowej przebywał na zagranicznych stażach i stypendiach naukowych:

1997 r. – staż na uniwersytecie w Kiel (Niemcy) u prof. R. Jaworskiego i prof. M. Müller-Willego.

1998 r. - stypendium w Instytucie im. Herdera w Marburgu (Niemcy).

2003 r. – gościnny pobyt naukowy (jako Gastwissenschaftler) w Lipsku w ośrodku badań nad Europą Środkowo-Wschodnią (Geisteswissenschaftliches Zentrum. Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) w ramach projektu Germania-Slavica.

2008 r. – stypendium w Instytucie im. Herdera w Marburgu (Niemcy).

2016 r. – stypendium im. Lanckorońskich w Londynie.

Książki:

Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kołbacza w XII-XIV w. Przestrzeń i ludzie, Szczecin 2011.

 

 

Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku, Szczecin 2013.

 

 

Artykuły:

Zakres władzy królewskiej w świetle przysięgi Aleksandra Jagiellończyka z 1501 r., w: Szczecińskie Studia Historyczne nr 4, 1991, s. 5-17.

Miasto – rywal czy sprzymierzeniec cystersów?, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 463-470.

The Countryside of Medieval England, ed. Grenville Astill, Annie Grant, Oxford-Cambridge 1994, w: Roczniki  Historyczne LXIII 1997 (recenzja).

Die Zisterzienser im östlichen Mitteleuropa am Beispiel des Klosters Kolbatz - Forschungsprobleme, w: Spiritualität und Herrschaft. Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Bd. 5, Berlin 1998, s. 223-232.

Udział cysterek w rozwoju Koszalina, w: Klasztor w mieście średniowiecznym I nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 591-596.

Rycerstwo na Pomorzu Zachodnim wobec konwentów cysterskich, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red. A. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 689-695.

Bractwo kalendowe w życiu religijnym miast Pomorza zachodniego, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 223-226.

Książę Barnim I i jego synowie wobec zachodniopomorskich konwentów cysterek, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich dawnej Rzeczpospolitej i Europy Środkowej, red. A. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 766-772.

W sprawie dokumentu lokacyjnego Kołobrzegu, w: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w., red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 2005, s. 41-46.

Dzieje średniowiecznego Gryfina, w: Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino 2005, s. 51-74. Także w wersji niemieckojęzycznej: Anfänge und Entwicklung der Stadt im Mittelalter, w: Die Geschichte von Gryfino und Umgebung, red. P. Kołosowski, Gryfino 2005.

Rodzina Luchte i inne rodziny rycerskie w ziemi maszewskiej do połowy XIV wieku, w: Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Chlebowska, Szczecin 2008, s. 19-31.

Miasta Pomorza Zachodniego w świetle polskiej historiografii po 1945 roku, w: Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński uczonego życie i dzieło, red. R. Gaziński, W. Stępiński, Szczecin 2010, s. 81-89.

Rycerstwo ziemi nowogardzkiej do połowy XIV wieku, w: Nowogard i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Gut, Szczecin 2010, s. 33-42.

Wokół lokacji Dąbia na prawie niemieckim, w: Dąbie poprzez wieki, red. R. Gaziński, K. Marcinkowski, Szczecin 2010, s. 9-19.

Verbindungen des Rügenfürsten Wizlaw II (1261-1302) und seiner Ritter mit den Ostsee-Gebieten, w: Studia Maritima vol. XXIII, Szczecin 2010, s. 27-40.

Police pod rządami rodzin rycerskich 1249-1321, w: Police na przestrzeni dziejów, red. W. Potkański, Police 2011, s. 66-83.

Gryfici i ich rycerze w Szczecinie, w: Szczecin – codzienność miasta i jego mieszkańców, red. K. Rembacka, Szczecin 2012, s. 13-26.

Wollin als Bischofs- und Kastellanssitz. Ende von der Glanzperiode des mächtigen Handelsemporiums an der Ostsee, w: Studia Maritima vol. XXV, 2012, s. 9-22.

Rywalizacja Szczecina z innymi miastami w dorzeczu Odry w XIII-XV wieku, w: Szczecin z oddali, Szczecin 2014, s. 13-26.

Polityka księcia Barnima I (1233-1278) wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim, w: Dwa jubileusze. 825-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. 750-lecie powołania szczecińskiej kapituły kolegiackiej w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 121-141.

Napływ rycerzy na Pomorze Zachodnie do początku XIV w. - ujęcie kwantytatywne, w: „Przeszłość Demograficzna Polski” 33 (2014), s. 7-20.

Pomorze Zachodnie w 1300 roku – ludnościowy aspekt władzy, „Przeszłość Demograficzna Polski” 36 (2015), s. 7-21.

Milites novi w otoczeniu ks. wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326), „Przegląd Zachodniopomorski” 2016, z. 2, s. 73-94.

Najazdy zbrojne na Szczecin w XII w. Przyczyny-przebieg-skutki, w: Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez wieki i epoki, Szczecin 2016, s. 91-100.

„Służyć modlitwą i bronią”: arcybiskup Absalon twórcą sukcesów militarnych Danii w drugiej połowie XII wieku, w: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem, Bydgoszcz 2016, s. 168-181

Słowianie i Niemcy w otoczeniu zachodniopomorskiego ks. Barnima I (1234–1278) – powstanie nowej elity władzy, w: Średniowieczni władcy i ich otoczenie, Katowice 2016 (w druku).

Kariera imigranckiej rodziny Schöningów u boku ks. szczecińskiego Ottona I, „Rocznik Chojeński” 8, 2016, s. 93-107

K. Guzikowski, Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2017, z. 2 (w druku)

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych - wygłoszone referaty

Siedlung auf dem Gebiet der Güter von Kolbatzer Abtei bis zur Mitte des 14 Jhs., w ramach międzynarodowej konferencji: Zisterzienser-Siedlung-Mission, Uniwersytet w Greifswaldzie 17 listopada 1998 r.

Metody badań interdyscyplinarnych nad średniowiecznym osadnictwem, w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego, Szczecin 15 września 2000 r.

Opactwo cystersów w Pelplinie na tle osadnictwa, w ramach konferencji pod tytułem: Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, Pelplin 21 września 2001 r.

Cistercians from Kołbacz in the Face of social Changes during the Epoch of Colonisation (12th-14th Centuries), w ramach międzynarodowej konferencji: International Medieval Congress, Leeds (Wielka Brytania), 14 lipca 2004 r.

Napływ obcego rycerstwa na Pomorze Zachodnie do połowy XIV wieku, w ramach konferencji pod tytułem: Polska-Centrum czy peryferie Europy ?, Szczecin 8 grudnia 2004 r.

Klasztor augustianek na tle średniowiecznych dziejów Pyrzyc, w ramach konferencji pod tytułem: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, Mogilno 15 grudnia 2004 r.

Kształtowanie się elity dworskiej księstwa szczecińskiego w XIII-XIV w., w ramach II Kongresu Mediewistów Polskich, Lublin 20 września 2005 r.

Średniowieczne biblioteki klasztorne na Pomorzu Zachodnim – stan badań, w ramach międzynarodowej konferencji pod tytułem:  Kultura umysłowa zakonów Europy Środkowowschodniej X-XXI wiek, Katowice, 31 maja 2006 r.

Biskup kamieński Herman von Gleichen wobec klasztorów na Pomorzu Zachodnim, w ramach ogólnopolskiej konferencji pod tytułem:  Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, Kamień Śląski, 18 października 2006 r.

Nierówności społeczne w świetle przynależności do wspólnoty żywych i zmarłych na podstawie średniowiecznych nekrologów klasztornych, w ramach konferencji pod tytułem: Społeczne nierówności w obliczu choroby i śmierci, Kulice 27 września 2007 r.

Cystersi z Kołbacza jako organizatorzy życia gospodarczego, religijnego i społecznego, w ramach konferencji pod tytułem: Kołbacz 1210-2010. 800 lat dziedzictwa cystersów, Kołbacz 17 grudnia 2010 r.

Kasaty męskich klasztorów cysterskich na Pomorzu Zachodnim w XVI w., w ramach konferencji: Kasaty klasztorów na Pomorzu Zachodnim, Przysiek k. Torunia 6 listopada 2013

Food Production in Mills: Cistercian Abbeys in Central and Eastern Europe, w ramach International Medieval Congress w Leeds (Wielka Brytania) w dniach 4-7 lipca 2016 r.

Czy średniowiecze jest mierzalne?, w ramach konferencji „Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych, Pobierowo 27-30 września 2016 r.