prof. dr hab. Radosław Gaziński

  • Drukuj


Zakład: 
Historii Nowożytnej i Archiwistyki
stanowisko: profesor
pokój: 123
telefon: 444 33 15
 
 
Zainteresowania naukowe prof. R. Gazińskiego koncentrują się wokół dziejów handlu morskiego Szczecina w XVIII w. Podsumowanie ich stanowi publikacja pt. Handel morski Szczecina w latach 1720-1805, w której zostały omówione uwarunkowania prawne i polityczne wynikające z merkantylnej polityki władców pruskich, infrastruktura portowa, liczebność floty miejskiej i stan przemysłu okrętowego, kupiectwo, instytucje wspierające handel morski, zakres terytorialny wymiany, struktura importu i eksportu oraz wolumen wymiany. Ponadto w krąg zainteresowań badawczych prof. Gazińskiego wchodzą takie zagadnienia jak: historia handlu morskiego i żeglugi na Bałtyku i Morzu Północnym w XVI-XVIII w., w tym szczególnie problematyka pomorskich portów, ich wyposażenie hydrotechniczne, utrzymanie dróg wodnych, rywalizacja o handel morski między Szwecją i Brandenburgią, prawo brzegowe, ustawodawstwo pruskie w stosunku do marynarzy. Zagadnienia związane z dziejami morskim nie są wyłącznym przedmiotem badań naukowych prof. Gazińskiego. Zajmuje się on również pomorską heraldyką miejską oraz problematyką archiwalną, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozproszonego w wyniku II wojny światowej zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Prof. Gaziński jest także współautorem nowego Przewodnika po zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Szczecinie, który ukazał się w 2002 r. (akta do 1945 roku).

Prof. Gaziński ma zamiar przedstawić działalności kaprów na Bałtyku w dobie napoleońskiej oraz przeanalizować handel morski miast pomorskich w XVI i w I poł. XVII wieku.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

Z badań nad dziejami małych portów Zalewu Szczecińskiego w XIII-XV wieku, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 29, 1983, s. 209-226.

Dąbie i jego port w średniowieczu, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 30, 1984, s. 105-130.

Port Inoujście w średniowieczu, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 31, 1985, s. 173-192.

Dział Morski MNS, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 4,1986, s. 265-269.

Polityka morska Zygmunta III Wazy, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 32, 1986, s. 383-439.

Akta komisji budowy szos na Pomorzu (1828-1842), „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 5, 1990, s. 25-41.

Archiwum Książąt Szczecińskich źródłem do badań nad powiązaniami handlowymi Pomorza Zachodniego z Polską, w: Polska - Pomorze Zachodnie. Związki historyczne, red. K. Kozłowski, Glob, Szczecin 1990, s. 61-75.

Kształtowanie się stosunków gospodarczych u ujścia Odry i handel morski Szczecina w okresie średniowiecza, w: Estuarium Odry i Zatoka Pomorska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, red. H. Bronk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1990, s. 69-76.

Rozwój Goleniowa w okresie rozdrobnienia feudalnego (XIII-XV w.), w: Dzieje Goleniowa (XIII-XX w.), red. H. Lesiński, KAW, Szczecin 1990, s 5-18.

Szczecińscy tragarze portowi w XIV-XVII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 3, 1990, s. 149-166.

Z dziejów prac pogłębiarskich na Zalewie Szczecińskim (XVIII w.), „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1-2, 1990, s. 157-170.

Z dziejów zmagań wojennych na Bałtyku w XVI wieku. Moskiewska flota kaperska, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 4, 1990, s. 31-42.

Port Regoujście (XIII-XVII w.), „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 4, 1991, s. 141-150.

Ile lat ma Szczecin? Poglądy archeologów i historyków polskich, w: Regiony w dziejach Polski. Szczecin i Pomorze Zachodnie od czasów najdawniejszych do XIII wieku, red. K. Kozłowski, Reprint, Szczecin 1992, s. 87-96.

Mapy katastralne i ich przydatność w konserwacji zabytków, w: Rola dokumentacji archiwalnej w procesie odbudowy i konserwacji zabytków, red. M. Frankel, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1992, s. 18-26.

Z dziejów stosunków gospodarczych między Szwecją a Prusami. Spór o handel na Pianie i Świnie w l. 1720-1763, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, 1992, s. 39-47.

Z problematyki porządkowania map katastralnych na przykładzie szczecińskiego biura katastralnego oraz urzędów katastralnych rejencji szczecińskiej, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 7, 1992, s. 23-30.

Handel morski miast estuarium Odry, „Nautologia”, nr 2, 1993, s. 1-5.

Pieczęcie, w: Szczecin i Pomorze Zachodnie w dziełach kartograficznych, dokumentach i pieczęciach. Wystawa archiwalna w ramach obchodów 750-lecia rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi, ZAPOL, Szczecin, kwiecień-maj 1993, s. 22-29.

Regesty dokumentów miasta Szczecina z lat 1243-1856, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1993, ss. 328, [współautorzy J. Grzelak, J. Podralski].

Wojna Szczecina ze Stargardem o handel morski (1454-1463), „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 39, 1993, s. 199-215.

Kilka uwag o losach marynarzy w XVIII-wiecznych Prusach, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 40, 1994, s 395-411.

Pierwsza świnoujska pogłębiarka parowa, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2, 1994, s. 53-62.

Statki handlowe w portach estuarium Odry w XIII-XV w., „Nautologia”, nr 1, 1994, s. 1-6.

Akta miast wschodniej Brandenburgii przechowywane w Brandenburskim Archiwum Krajowym w Poczdamie, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 2, 1995, s. 78-87.

Dokumenty - skarby ziem zachodnich i północnych Polski. Katalog wystawy archiwalnej, Warszawa-Wrocław-Szczecin, czerwiec-październik 1995 r., Dokument, Warszawa-Szczecin 1995, s. 31-55, [regesty dokumentów wspólnie z R. Techmanem].

Henryk Lesiński (1923-1994), „Zapiski Historyczne”, t. 60, z. 4, 1995, s. 195-197.

Henryk Lesiński (1923-1994), w: Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Księga osiągnięć, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1995, s. 119-128.

Herb miasta Szczecina, w: Szczecin na przestrzeni wieków. Historia, kultura, sztuka. Materiały z sesji naukowych historyków i historyków sztuki 03.04 i 23-24.04. 1993, red. E. Włodarczyk, 13 Muz, Szczecin 1995, s. 190-198, [współautor J. Grzelak].

O pracy zawodowej i naukowej dr Jerzego Podralskiego, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 9, 1995, s. 160-163.

Profesor Henryk Lesiński jako historyk, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2, 1995, s. 23-35.

Uwagi o portach estuarium Odry w XIII-XV w., „Nautologia”, nr 4, 1995, s. 10-15.

Z badań nad rozwojem ludności miast Pomorza Pruskiego w l. 1762-1776 - analiza statystyczna, „Przegląd Statystyczny”, t. 42, z. 1, 1995, s. 107-127, [współautor M. Gazińska].

Z dziejów portu darłowskiego w latach 1630-1668, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 41, 1995, s. 389-399.

Z pobytu w archiwach poczdamskich, „Archeion”, t. 94, 1995, s. 250-251.

Akta Pomorskiej Kamery Wojenno-Skarbowej przechowywane w Vorpommersches Landesarchiv Greifswald, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 10, 1996, s 85-102.

Dzieje szczecińskiego gazownictwa do 1945 r., w: 150 lat gazownictwa w Szczecinie. Pół wieku Zakładu Gazowniczego Szczecin, Dokument, Szczecin 1996, s. 11-17, [współautor B. Frankiewicz].

Nowomarchijska Kamera Wojenno-Skarbowa jako źródło do badań nad dziejami miast wschodniej Brandenburgii, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 3, 1996, s. 158-169.

Z badań nad rozwojem ludności miast Pomorza Pruskiego w latach 1762-1776 - analiza taksonomiczna, w: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Sekcja klasyfikacji i analizy danych PTS, Zeszyt 3, Taksonomia, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1996, s. 157-170, [współautor M.Gazińska].

Akta miasta Nowe Warpno w zasobie Archiwum Krajowego w Greifswaldzie, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 11, 1997, s. 149-157.

Drogi wodne i szlaki lądowe na zapleczu i przedpolu Szczecina, Stargardu, Anklamu i Dymina, „Nautologia”, nr 2, 1997, s. 21-27.

Handel morski małych portów Zalewu Szczecińskiego w XVIII w., „Nautologia”, nr 3-4, 1997, s. 7-13.

Maritime Trade of Towns on the Oder Estuary and the Pomeranian Gulf in the 12th-15th Century, „Studia Maritima”, t. 10, 1997, s. 7-22.

Państwo pruskie a handel morski Szczecina w XVIII w., w: Państwo i Społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r. Materiały z konferencji Szczecin 15-17 września 1995, red. W. Stępiński, Uniwersytet Szczeciński, Materiały Konferencje, nr 28, Szczecin 1997, s. 133-150.

Wielkie stulecie Szczecina, „Pomerania”, nr 3, 1997, s. 46-47.

Z dziejów gospodarczych Gorzowa. Wprowadzenie zakazu importu szwedzkiego żelaza, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 4, 1997, s. 49-53.

Z dziejów kształtowania się regulacji prawnych wokół europejskich rzek (od wczesnego średniowiecza do końca XVIII wieku), „Rzeki”, t. 6, 1997, s. 63-84.

Źródła do dziejów rybołówstwa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie do 1945 r., w: Ochrona morskiego i rzecznego dziedzictwa kulturowego w Polsce. III konferencja muzealnictwa morskiego, Szczecin, 20-21 maj 1996 r., red. W. Filipowiak, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 1997, s. 97-114.

Akta dotyczące rodziny Borków w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie, „Łabuź”, 450 rocznica urodzin Sydonii von Borck, materiały z sesji, Radowo Małe 1998, s. 42-44.

Akta miasta Kamienia Pomorskiego i Trzebiatowa nad Regą przechowywane w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 12, 1998, s. 95-101.

Ducatus Pomeraniae 1140-1648, Pomorze i Gryfici. Katalog wystawy archiwalnej. Szczecin-Wolgast, czerwiec-sierpień 1998 r., Kadruk, Szczecin 1998, s. 24-55, [regesty dokumentów wspólnie z J. Grzelakiem i J. Podralskim].

Dzieje browarnictwa cechowego w Szczecinie (XIII-XIX w.), w: 150 lat Browaru Szczecińskiego tradycja i współczesność, Dokument, Szczecin 1998, s. 9-30.

Information über die Abschriften mittelalterlicher Urkunden in den Aktenbeständen des Staatsarchivs Stettin/Szczecin, w: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, von W. Irgang, N. Kersken, Herder-Institut, Marburg 1998, s. 87-90.

Z dziejów gospodarczych Gorzowa. Wprowadzenie kawy zbożowej, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 5, 1998, s. 79-83.

Akta miasta Goleniowa w zasobie Archiwum Krajowego w Greifswaldzie, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 13, 1999, s. 65-73.

Die Gestaltung der Preußischen Strandrechte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, „Studia Maritima”, t. 12, 1999, s. 41-54.

Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. T. Białecki, Szczecin 1999, 57 haseł.

Heraldyka miejska na Pomorzu Zachodnim w okresie pruskim (XVIII-XIX w.) na przykładzie herbów miast rejencji szczecińskiej, w: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), materiały z sesji naukowej, red. S. Kuczyński, Lega, Włocławek 1999, s. 77-92, [współautor J. Grzelak].

Herby miast Świnoujścia i Grabowa kontynuacją pomorskiej tradycji heraldycznej, w: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), materiały z sesji naukowej, red. S. Kuczyński, Lega, Włocławek 1999, s. 153-160, [współautor J. Grzelak].

Przewodnik po Szczecinie, „13-Muz”, Szczecin 1999, s. 20-24.

Świadectwa Historii Pomorza. Księstwo Pomorskie 1140-1648, red. K. Kozłowski, M. Schoebel, Dokument, Szczecin-Greifswald 1999, s. 40-300, [regesty dokumentów ze zbiorów APS, współautor J. Podralski].

Wartość historyczna i naukowa akt powstałych do 1945 r. przechowywanych w archiwum gorzowskim, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 6, t.2, 1999, s. 23-29.

Z badań nad dziejami handlu lokalnego w rejonie Piany w I pol. XVIII w., „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, 1999, s. 37-45.

Akta miast pomorskich i nowomarchijskich z terenu Polski w zasobie Archiwum Krajowego w Greifswaldzie, „Szczecińskie Studia Historyczne”, nr 13, 2000, s. 81-91.

Encyklopedia Szczecina, t. 2, red. T. Białecki, Szczecin 2000, 31 haseł.

Handel morski Szczecina w latach 1720-1805, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CDXXVI) 352, Szczecin 2000, ss. 381.

Handel tytoniem i produkcja wyrobów tytoniowych w XVIII-wiecznym Gorzowie, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 7, t. 1, 2000, s. 81-92.

Die räumliche Anordnung der Hafenstädte vom 13. bis zum 18. Jahrhundert am Beispiel Pommerns, „Studia Maritima”, t. 14, 2001, s. 49-66.

Gorzowska flota rzeczna w II połowie XVIII wieku,„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 8, 2001, s.43-60.

Polityka morska Prus w XVIII wieku, w: Instantia est mater doctrinae. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Władysława Filipowiaka, SNAP, Szczecin 2001, s. 387-398.

Ralations Between Pomerania and Denmark According to the Archives of Pomerania Duks, „Pogranicza”, nr 6, 2001, s. 141-144.

Układy przestrzenne porty-miasta w XIII-XVIII wieku na przykładzie ośrodków pomorskich, w: Miasto Historia i Współczesność. Materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji jubileuszu profesora Stanisława Latoura, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2001, s. 65-72.

Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Warszawa – Szczecin 2002, ss. 549, [współautorzy P. Gut, M. Szukała].

Charakterystyka akt miejskich przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, w: Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, red. R. Gaziński, A. Gut, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 107-119.

[red.] Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, [współred. A. Gut].

Rzeki Polski w archiwaliach, „Rzeki”, t. 10, 2002, s. 59-85.

Urząd kata w Gorzowie w II połowie XVII i XVIII wieku, w: „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 9, 2002, s. 79-87.

Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie, w „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 16, 2002, s. 15-36, [współautor J. Macholak].

Kształtowanie się pruskiego ustawodawstwa chroniącego rozbitków i ich własność na pomorskich brzegach w pierwszej połowie XVIII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2003, z. 2, s. 17-29.

Materiały dotyczące prusko-polskich stosunków handlowych w drugiej połowie XVIII wieku w aktach Pruskiego Banku Państwowego (z zasobu Geheime Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem), „Szczeciński Informator Archiwalny”, 17, 2003, s. 89-100.

Z dziejów długowieczności. Stulatkowie na Pomorzu w XVIII wieku, w: Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 133-149.

Z dziejów rybołówstwa w Gorzowie i jego okolicach w XVI-XVIII wieku, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 10, 2003, s. 31-40.

Źródła do dziejów pomorskiej wsi w Archiwum Książąt Szczecińskich, w: Dzieje wsi pomorskiej. II międzynarodowa konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo 23-24 maja 2003 rok, red. R Gaziński, A. Chludziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2003, s. 21-27.

[red.] Dzieje wsi pomorskiej. II międzynarodowa konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo 23-24 maja 2003 rok, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2003, [współred. A. Cludziński].

Akta rodowo-majątkowe ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie jako źródło do dziejów wsi pomorskiej, w: Dzieje wsi pomorskiej. III międzynarodowa konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo 14-16 maja 2004 rok, red. R. Gaziński, A Chludziński, Gminny Zespól Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2004, s. 19-26.

[red.] Dzieje wsi pomorskiej. III międzynarodowa konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo 14-16 maja 2004 rok, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2004, [wspólred. A. Chludziński].

Die Stettiner Meereswirtschaft um die Wende des. 18. zum 19. Jahrhundert. Stagnation oder Entwicklung, w: Studia Maritima, t. 16, 2004, s. 53-68.

Dzieje wsi pomorskiej. I konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo 27-28 czerwca 2002 rok, red. A. Belchnerowska, A. Chludziński przy współpracy R. Gazińskiego, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2004, ss. 167.

Gorzowska flota rzeczna w II połowie XVIII wieku: próby stworzenia gildii szyprów oraz zaplecze remontowe, w: VI konferencja muzealnictwa morskiego i rzecznego. Gorzów Wielkopolski 2002 r., red. J. Litwin, Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2004, s. 43-49.

Rodowód Gryfa pomorskiego, „Regiony”, 2004, nr 1, s. 46-47.

Spacerkiem przez historię Szczecina, w: IV Zachodniopomorski Festiwal Nauki pod patronatem Zygmunta Meyera Marszałka Zachodniopomorskiego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin - Koszalin 2004, s. 46-47.

Staatsarchiv Stettin – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945, R. Oldenburg Verlag, München 2004, SS. 671, [współautorzy: P. Gut, M. Szukała].

Wokół polityki morskiej i kolonialnej Kurlandii w II połowie XVII wieku, „Teki Gdańskie”, t. 5, 2003 (wyd. 2004), s. 239-246.

Z dziejów długowieczności. Rejestracja osób zmarłych powyżej 90. roku życia na Pomorzu w XVIII wieku, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2004, ss. 33.

Źródła archiwalne do mennictwa i stosunków monetarnych na Pomorzu w Archiwum Państwowym w Szczecinie, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyka Pomorza Zachodniego. Materiały z konferencji 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, red. G. Horoszko, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 125-131.

 Akta dotyczące Gryfina wytworzone do roku 1945 z zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, w: Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Gryfino 2005, s. 319-326.

Akta miast pomorskich przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie jako źródło do dziejów wsi pomorskiej, w: Dzieje wsi pomorskiej. IV międzynarodowa konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo, 13-15 maja 2005 roku, red. R. Gaziński i A. Chludziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2005, s. 27-33.

[red.] Dzieje wsi pomorskiej. IV międzynarodowa konferencja naukowa. Włościbórz, gmina Dygowo, 13-15 maja 2005 roku, Gminny Zespól Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2005, [współred. A. Chludziński].

Flota Kaperska Iwan IV Groźnego w świetle akt Archiwum Państwowego w Szczecinie, w: Sąsiedztwo nadbałtyckie XVI-XX wiek (Bałtyk, Elbląg, Gdańsk, Rosja), red. A. Romanow, Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku, Novum, Płock - Iława - Elbląg 2005, s. 11-20.

Herby i motywy heraldyczne na monetach Zachodniopomorskich, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, ss. 160, [współautor G. Horoszko].

On Maritime and Colonial Policy of Kurland in the Late 17-th Century, “Studia Maritima”, t. 18, 2005, s. 25-38.

Rzemiosło zegarmistrzowskie w Gorzowie w II połowie XVIII wieku, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 12, 2005, s. 59-63.

Spacerkiem przez historię Szczecina, dzielnice willowe, w: V Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie pod patronatem Zygmunta Meyera Marszałka Zachodniopomorskiego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2005, s. 34-36.

[red.] Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek. Materiały z konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 19 listopada 2004 roku, red. R. Gaziński, Książnica Pomorska im Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin 2005, ss. 56.

Szczecin-Skolwin, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2005, ss. 95, [współautor Piotr Fiuk].

Szczecińska gospodarka morska na przełomie XVIII i XIX wieku – stagnacja czy rozwój?, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2005, z. 3, s. 7-20.

[red.] Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Biblioteką Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 21-23 września 2005, red. R. Gaziński, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin 2005, ss. 188.

Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej?, w: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne, Poznań 15-17 czerwca 2005, red. H. Ganińska, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 2-12.

Akta kościelne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie jako źródło do dziejów wsi pomorskiej, Dzieje wsi pomorskiej. V międzynarodowa konferencja naukowa. Kłopotowo, gmina Dygowo, 5-7 maja 2006 rok, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2006, s. 19-26.

[red.] Dzieje wsi pomorskiej. V międzynarodowa konferencja naukowa. Kłopotowo, gmina Dygowo, 5-7 maja 2006 roku, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo-Szczecin 2006, [współred. A. Chludziński].

Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Pani Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, „Szczeciński Informator Archiwalny”, 19, 2006, s. 5-9.

Przejęcie i wykorzystanie polskiej floty solnej przez Pruską Kompanię Handlu Solą w świetle źródeł pruskich, Tempus nostrum est. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Włodarczykowi w 60. rocznicę urodzin, red. W. Stępiński, D. Szudra, R. Techman, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 265-274.

Spacerkiem przez historię Szczecina, Wały Chrobrego i okolice, VI Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie, pod patronatem Zygmunta Meyera Marszałka Zachodniopomorskiego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2006, s. 41-44.

Świna jako droga wodna w średniowieczu, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2006, z 4, s. 139-146.

Z dziejów szczecińskiej humanistyki – środowisko historyczne, Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. Materiały II Zachodniopomorskiego Kongresu Nauki 2005, red. J. Jasnowska, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2006, s. 34-37.

Zur Entstehung des Hafens und der Stadt Swinemünde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, „Studia Maritima“, t. 19, 2006, s. 27-46.

Dzieje Świnoujścia do 1806 roku, Świnoujście tradycja i współczesność, red. S. Mollin, Dokument, Świnoujście 2007, s. 45-72.

[red] Dzieje wsi pomorskiej. VI międzynarodowa konferencja naukowa. Kłopotowo, gmina Dygowo 25-27 maja 2007 roku, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin – Pruszcz Gdański 2007, [współredaktor A. Chludziński].

Materiały archiwalne, materiały biblioteczne a warsztat pracy historyka, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Wyd. SBP, Warszawa 2007, s. 310-315.

Polskie Towarzystwo Historyczne jako organizacja wspierająca badania regionalne, Chojna i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Skrycki, Księgarnia Akademicka, Chojna-Zielona Góra 2007, s. 7-9.

Posiadłości ziemskie Darłowa w początkach XVIII wieku, Dzieje wsi pomorskiej. VI międzynarodowa konferencja naukowa. Kłopotowo, gmina Dygowo, 25-27 maja 2007 roku, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin – Pruszcz Gdański 2007, s. 75-84.

Prusy a handel solą w Rzeczpospolitej w latach 1772-1795, DiG, Warszawa 2007, ss. 356.

Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 1778 - 1880, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 28, 2007, s. 27 – 111 [współautorzy: A. Gut, P. Gut, D. Szudra, M. Szukała].

Z dziejów gospodarczych Gorzowa w XVIII wieku, w cyklu: Nowa Marchia, prowincja zapomniana, wspólne korzenie, „Zeszyty Naukowe”, nr 7, 2007,  s. 7-15.

Zasoby archiwalne w komunikacji społecznej, w: „Szczeciński Informator Archiwalny, 20, 2007, s. 209-217.

Adaptacja obiektów historycznych na potrzeby biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizacja przestrzeni bibliotecznej. W: Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007, red. H. Brzezińska-Stec, Uniwersytet Białostocki, Białystok 2008, s. 413-426. [współautor M. Różycka].

[red] Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Międzyzdroje 20-22 września 2007, red R. Gaziński, Książnica Pomorska, Szczecin 2008, ss.410.

[red] Dzieje Wsi pomorskiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kłopotowo, Gmina Dygowo, 16-18 maja 2008, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin - Pruszcz Gdański 2008, ss. 371.

Dylematy współpracy biblioteki akademickiej ze środowiskiem naukowym na przykładzie sieci bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania ankietowe, Biblioteka w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych, Łódź 25-27 czerwca 2008, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 69-86 [współautorzy: U. Ganakowska i M. Róźycka].

Mieczysław Stelmach (1947-2000), archiwista, historyk i historyk kartografii, w: Z dziejów kartografii, tom XIV, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007, red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 15-19.

Spacerkiem między Osowem a Głębokim z historią w tle, VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie, pod patronatem Władysława Husejki, marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2008, s. 5-7.

Świat informacji na nośnikach elektronicznych a humanista na przykładzie warsztatu historyka, Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. H. Ganińska,  Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 68-81.

Z badań nad rozwojem ludności wiejskiej Pomorza Pruskiego w latach 1762-1775. Analiza taksonomiczna, w: Taksonomia 15. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 77 –88. [współautor M. Gazińska]

Z dziejów biblioteki kościoła św. Mikołaja w Szczecinie w XVIII wieku, w: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje 20-22 września 2007, red. R. Gaziński, Książnica Pomorska, Szczecin 2008, s. 17-24.

Zwierzęta hodowane w drugiej połowie XVIII wieku w gospodarstwach Pomorza pruskiego na podstawie „Geheimes Bücher”, w: Dzieje Wsi Pomorskiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo Gmina Dygowo 16-18 maja 2008, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin - Pruszcz Gdański 2008, s. 37-47.

25 lat sieci bibliotecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, 7-9, 2009, s. 36-37.

Bibliotekarz Zachodniopomorski w nowych czasach, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 1, 2009, s. 5-7.

[red] Dzieje wsi pomorskiej, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, Gmina Dygowo 15-17 maja 2009, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin – Pruszcz Gdański 2009 ss. 355.

O posiadłościach ziemskich Szczecinka w XVI oraz w pierwszej połowie XVII wieku, Dzieje wsi pomorskiej. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, Gmina Dygowo 15-17 maja 2009, red A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin – Pruszcz Gdański 2009, s. 33-40.

Poglądy urzędników pruskich na polski system komunikacyjny, na próby jego naprawy oraz kierunki handlu zagranicznego Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Sikorski, H. Walczak i A. Wątor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 237-251.

Preußische Meerespolitik im 18. Jahrhundert, w: „Studia Maritima”, t. XXII, 2009, s. 25-39.

Urząd kata w Gryfinie (lata 1625-1626), Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Gałaj-Dempniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie, Gmina Gryfino, Szczecin 2009, s. 35-38.

Z badań nad rozwojem wsi pomorskiej w latach 1762-1775 – wybrane zagadnienia, Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno - gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Śląski w Opolu, Wrocław 2009, s. 477-490 [współautor M. Gazińska].

Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku, w:„Biblioteka”, 13, 2009, s. 173-180.

Z dziejów Nowogardu i Goleniowa do I poł. XVII wieku, w: IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Spotkania z nauką w Goleniowie i Nowogardzie, 14-16 maja 2009 r., red. J. Jasnowska, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, PPH ZAPOL, Szczecin – Goleniów – Nowogard 2009, s. 7-11.

Zamiast wstępu o Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki słów kilka, IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie, pod patronatem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2009, s. 4.

10 lat Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie, X Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie, pod patronatem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2010, s. 6-8.

[red] Dąbie poprzez wieki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 21 września 2010 roku z okazji 750. Rocznicy lokacji Dąbia na prawie magdeburskim, red. R. Gaziński, K. Marcinowski, Wydawnictwo MBP w Szczecinie, Szczecin 2010, ss. 215.

Drawsko Pomorskie, obraz miasta w latach 1722-1732, Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, red. E. Krasucki, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2010, s. 33-41.

Dzieje Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków, red. W. Stępiński, W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 539-558 [współautor M. Różycka].

[red] Dzieje Szczecinka, t. 1, (do 1939), red. R. Gaziński, Wydawnictwo Jasne, Szczecin – Szczecinek – Pruszcz Gdański 2010, ss. 422.

[red] Dzieje wsi pomorskiej. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, Gmina Dygowo 21-23 maja, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński, Dygowo – Szczecin – Pruszcz Gdański 2010, ss. 348.

Finanse Kołobrzegu w świetle burmistrzowskich rejestrów dochodów i wydatków w latach 1588-1612, Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2010, s. 123-129.

Handel morski Dąbia do końca XVI wieku, Dąbie poprzez wieki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 21 września 2010 z okazji 750. rocznicy lokacji Dąbia na prawie magdeburskim, red. R. Gaziński, K. Marcinowski, Wydawnictwo MBP w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 19-28.

Henryk Lesiński, Gniezno 25 listopada 1923 – Szczecin 7 sierpnia 1994 roku. Uczony, historyk, archiwista, organizator życia naukowego, wydawca. Życie i dzieło, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2010, z. 1, s. 133-141 [współautor W. Stępiński].

Jubileusz 85. rocznicy urodzin profesor Lucyny Turek – Kwiatkowskiej, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2010, z. 3, s. 9-14.

Książę Filip II w świetle dzienników Filipa Hainhofera. Kolekcjoner, miłośnik sztuki i książek, Szczecin historię tworzą ludzie. Druga Konferencja edukacyjna 11 XII 2009, red. K. Rembacka, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2010, s. 51-59.

Rozważania wokół syntezy dziejów Nowej Marchii, „Rocznik Chojeński”, t. 2, 2010, s. 274-280.

Rzemiosło w miastach Pomorza Pruskiego w 1779 i 1782 r. Analiza taksonomiczna, Taksonomia 17, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 62-70 [współautor M. Gazińska].

W nowożytnym państwie Gryfitów (1523-1653), Dzieje Szczecinka, t. 1, (do 1939 r.), red. R. Gaziński, Wydawnictwo Jasne, Szczecin – Szczecinek – Pruszcz Gdański 2010, s. 99-158.

[red] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 9-11 września 2009, red. R. Gaziński, Wydawnictwo Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, Szczecin 2010, ss. 272.

Zbiory specjalne w pracy historyka – próba analizy, Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Szczecińskiego, 9-11 września 2009, red. R. Gaziński, Wydawnictwo Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, Szczecin 2010, s. 15-22.

[red] Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński uczonego życie i dzieło, red. R. Gaziński, M. Stępiński, PPH Zapol, Szczecin 2010, ss. 161.

Rocznik Chojeński, 1 (2009), Przegląd Zachodniopomorski, 2011, 1, s. 195-197.

Rzecz o lokacjach miast pomorskich i prawach miejskich Szczecinka, XI Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Spotkania z nauką w Szczecinku i Bornym Sulinowie, red. J. Jasnowska, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin - Szczecinek – Borne Sulinowo 2011, s. 70-75.

Seefahrtschule auf der Lastadie in Stettin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Studia Maritima, t. XXIV, 2011, s. 115-126.

Serce gospodarcze miasta. Port szczeciński do końca XVIII wieku, Szczecin i jego miejsca. Trzecia Konferencja Edukacyjna, 10 XII 2010 r., red. K. Rembacka, Wydawnictwo KAdruk, Szczecin 2011, s. 77-90.

Upamiętnienie marynarzy krążownika „Augsburg” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, Biblioteka Cyfrowa: Świat Morskich Publikacji, www.spm.am.szczecin.pl/dlibra/doccontent?id=1581&,dirids=1.

Pozyskiwanie nowych zbiorów w sieci bibliotecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Przegląd Uniwersytecki, 7-9, 2012, s. 74-75.

Rola Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w procesach polonizacji i europeizacji Pomorza Zachodniego, Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace oferowane prof. Kazimierzowi Kozłowsliemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. M. Machałek, J. Macholak, E. Włodarczyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Warszawa-Szczecin 2012, s. 581-590 (współautor J. Jasnowska).

The Ducal Griffin in the Coinage of West Pomerania, Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, t. VII, 2012, s. 155-184 (współautor G. Horoszko).

[red] Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. R. Gaziński, A. Makowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, ss. 459.

Źródła dotyczące nowożytnego Pomorza w Pruskim Tajnym Archiwum w Berlinie-Dahlem, Tantum possumus, quantum scimus. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. R. Gaziński, A. Makowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 171-185.

Die Kaperflotte von Iwan IV. dem Schrecklichen im Lichte von Akten des Herzoglich Stettiner Archiv, Stdia Maritima, t. XXVI, 2013, s. 29-37.

Dzieje Gryfic w XVI i I. połowie XVII wieku, Gryfice dzieje miasta, red. T. Białecki, Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 81-120.

[red] Geschichte Neustettins, Bd I, (bis 1939), unter der Redaktion von Radosław Gaziński, Verlag Jasne, Szczecin/Stettin – Szczecinek/Neustettin – Pruszcz Gdański/Praust i. W. 2013, ss. 454.

Im neuzeitlichen Greifenstaat (1523-1653), Geschichte Neustettins, Bd I, (bis 1939), unter der Redaktion von Radosław Gaziński, Verlag Jasne, Szczecin/Stettin – Szczecinek/Neustettin – Pruszcz Gdański/Praust i. W. 2013, s. 111-175.

Księstwo Pomorskie w czasach Lubinusa, Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, red. Radosław Skrycki, Zamek książąt Pomorskich, Szczecin 2013, s. 45-78.

[rec.] Quellen zur Verfassungsgeschichte die Universität Greifswald, hg. v. D. Alvermann, K. H. Spiess, beab. M. Pohlmann – Linke, S. M. Wenzel, bd 2, Die schwedische Groβmachtzeit bis zum Ende des Groβen Nordischen Krieges 1649 – 1720, Stuttgart 2012, Przegląd Zachodnopomorski, 2013, nr 2, s. 145-148.

[rec.] Recenzja Forum Bibliotek Medycznych, 2013, r. 6, nr 2 (12), Forum Bibliotek Medycznych, r. 6, 2013, nr 2 (12), s. 616-622.

[rec.] Słów kilka na temat monografii dr Janiny Kosman Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorze w XIX i początkach XX wieku, Szczecin 2013, ss. 184, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 2-3, 2013, s. 158-160.

Handel bałtycki w dobie nowożytnej i jego uwarunkowania (XVI – XVIII w.), Bałtyk w edukacji historycznej. Studia i materiały, PTH, Szczecin 2014, ss. 12, płyta CD.

Polskie ”Dominium Maris Baltici”. Program morski Zygmunta Augusta, Bałtyk w edukacji historycznej. Studia i materiały, PTH, Szczecin 2014, ss. 6, płyta CD.

Przemiany w sieci bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 2, 2014, s. 5-8.

Stepnica do 1805 roku, Dzieje Stepnicy, R. Gaziński, E. Gwiazdowska, M. Szukała, R. Techman, ZAPOL, Szczecin 2014, s. 11 – 64.

Porty, handel i żegluga u ujścia Odry na przełomie XVII i XIX wieku, Na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński i R. Klementowski, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2014, s. 73-82.

Dzieje Międzyzdrojów do 1945 roku, Słoneczne Międzyzdroje. Historia i przyroda, cz. I, red. K. Kozłowski, B. Jakuczun, Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, Międzyzdroje 2015, s. 19-33.

Encyklopedia Polic, red. T. Białecki, Police 2015 (6 haseł).

Henryk Lesiński (1923-1994), Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, Ludzie nauki, red. J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015, s. 229-238 (współautor J. Stępiński).

Nowa biblioteka i centrum kultury w kampusie przy al. Piastów, Przegląd Uniwersytecki, 1-3, 2015, s. 64-65.